Žákovské portfolio na ZŠ ( a jejich využití s aplikací Salmondo)

Přidal: Tibor Kučera, 6. 9. 2022

Kariéra v 21. století

Díky modernizaci a rychlým změnám na trhu práce se mění způsob zaměstnávání lidí i podoba jejich kariérní dráhy. Dříve bylo běžné, že pracovník setrval celý svůj produktivní život v jednom oboru či dokonce u jednoho zaměstnavatele a obsah jeho práce se příliš neproměňoval (případně pracovníkovi stačilo projít školením). V dnešní proměnlivé době některé pracovní pozice mizí, významně se mění obsah jejich práce či vznikají i celá nová pracovní odvětví. 

Pracovník, aby v zaměstnání obstál, musí za svůj život ovládnout celou řadu znalostí, dovedností apod., které si neosvojil ve škole. K doložení těchto kompetencí bude čím dál tím častěji muset využívat nějakou formu dokumentace. Jednou z možných forem je právě osobní portfolio. S tvorbou takového souboru dokumentů, které ilustrují a dokládají kompetence jeho vlastníka, může začít již žák na ZŠ. 

Žákovské portfolio na ZŠ

Žákovské portfolio je pedagogickým prostředkem učení (a hodnocení) na ZŠ, který je stále častěji využíván. Můžeme jej vnímat jako nástroj umožňující dlouhodobě shromažďovat informace a další podklady o dosažených výsledcích, postupu učení, specifických zkušenostech a dalších kvalitách, které si žák osvojuje v průběhu formálního i neformální vzdělávání.

  
z článku Brněnského centra kariérového poradenství  JCMM.

Žákovské portfolio a kariérové poradenství

Žákovské portfolio je nástrojem, který lze skvěle propojit s kariérovým poradenstvím. Poznání a dokumentace silných stránek, klíčových osobnostních charakteristik  a zájmů mohou tvořit skvělý základ pro tvorbu žákovského portfolia na ZŠ. Dále může žák využít celou řadu aktivit, které spadají do kariérového poradenství, ať už jde využití různých testů osobnostni či zájmů (více o testech např. v tomto článku), sebereflexních technik či pracovních listů (inspiraci k pracovním listům pro volbu povolání najdete zde). V širším kontextu potom osobní (žákovské) portfolio můžeme vnímat jako užitečný nástroj pro náš osobní i profesní růst. Pomocí žákovského portfolia tak můžeme žáky podpořit v sebereflexi a přebírání zodpovědnosti za svůj život. Pomůžeme jim tak uspět v moderním světě a vést spokojenější život. Pokud vás o práci s portfoliem zajímá více informací, zajímavou inspiraci najdete např. v metodice Portfolio dovedností žáka, Národního pedagogického  institutu.

Salmondo a žákovské portfolio 

Jak může prakticky vypadat propojení kariérového poradenství s tvorbou portfolia? Naše aplikace pro podporu kariérového poradenství na ZŠ, Salmondo Junior, žákovi nabízí prostor k sebepoznání skrze testovací a sebereflektivní metody, příležitost k plánování budoucnosti a informační zdroje o středních školách a existujících profesích. Výstupy z těchto různorodých aktivit, kterými žák v aplikaci projde, jsou přesně těmi informacemi, které si žák může shromažďovat ve svém portfoliu. Své výsledky si může snadno stáhnout ve formě PDF a zařadit si je do svého elektronického portfolia či si je vytisknout.

Jaké výstupy ze Salmonda patří do žákovského portfolia?
  • výsledky testů a dotazníků - možnost sdílet s kariérovým poradcem, šk. psychologem, rodičem
  • reflektivní záznamy ze sebepoznávacích aktivit (zaměřené na zájmy, motivaci, hodnoty apod.) + vyplněné pracovní listy
  • zdroje informací o středních školách a různých profesích (s přesměrováním na databázi NSP)
  • seznam cílů (osobní check-list žáka)


Pro žáka je výhodou mít všechny informace a dokumenty na jednom místě zejména kvůli přehlednosti a efektivnosti následné podpory. Pokud například navštíví nějakou službu kariérového poradenství - a to ať už v rámci své školy (kariérového poradce, šk. psychologa apod.), tak i mimo ni (poradny, regionální centra kariérového poradenství, neziskové organizace apod.) - může si tyto dokumenty vzít s sebou na konzultaci.

Hledáte-li podrobnější zdroj informací, jak kariérové poradenství na vaší škole uchopit, vyzkoušejte naši Salmondo Akademii - bezplatný online kurz pro kariérové poradce.