Pracovní listy pro volbu povolání na ZŠ

Přidal: Tibor Kučera, 1. 8. 2022

Slepá volba povolání?

Žáci si někdy volí profesní obor a studijní program nesystematicky a neberou v úvahu důležité aspekty jako je např. jejich osobnost či vlastní očekávání od budoucího pracovního života. Tato situace následně vede k tomu, že studenti předčasně odcházejí z vysokých škol či se při studiu nevěnují tomu, co je baví a na co mají talent. To má ve výsledku velmi negativní dopad jak na studenty samotné, tak i na celý vzdělávací systém. Co však žáci potřebují k tomu, aby mohli zvolit pro sebe vhodné povolání a k němu adekvátní studijní dráhu? Pokud máme udělat (jakékoliv) vědomé rozhodnutí, musíme mít dostatek dat, informací.

Informace jsou klíčem

Nabídněte svým žákům pomocnou ruku při jejich rozhodování. Jedním z vhodných nástrojů, které kariérové poradenství má, je využití pracovních listů pro volbu povolání. Nabízíme tři tematické okruhy pracovních listů reflektujících nejdůležitější oblasti informací (inspirace z knihy P. Hlaďa z MU*), které žáci pro volbu povolání potřebují.

*HLAĎO, Petr. Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze: analýza na základě dotazníkového šetření a ohniskových skupin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, 358 s. ISBN 978-80-7375-874-5.

Graficky zpracované pracovní listy pokrývající všechny tyto okruhy pro využití v hodinách či pro samostatnou práci najdete ke stažení na konci článku.

Pracovní listy - sebepoznání

Každý člověk má jiné předpoklady pro vzdělávání a vykonávání určitého povolání. Sebepoznání - tedy získání více informaci sám o sobě, umožňuje žákům poznat svůj potenciál a následně také porovnat své predispozice s nároky zvolené navazující školy a profese. Tento typ pracovních listů žákům nabízí prostor k tomu, aby objevily své zájmy, schopnosti, vlohy a talenty, povahové rysy, potřeby apod.

Podoba pracovního listu:

Nechte žáky, odpovídat na otázky:

Co mě baví?
 • Jaké aktivity mě přirozeně motivují? Mohou říci, čím to je?
 • Napadají mě nějaké nové příležitosti k věnování se aktivitám, které mě motivují?
 • Napadá mě práce, ve které bych takové aktivity mohl/a dělat?

Co mi jde?
 • Čeho si ve svém životě nejvíce cením?
 • Co se mi v poslední době povedlo (i na maličkostech záleží)? Jak jsem toho docílil/a? (Ještě důležitější než samotný úspěch je poznat to, co tento úspěch umožnilo.)
 • Co na mě ostatní oceňují (rodina, kamarádi, učitelé)? A co si o tom myslím já (jak mi to zní)?

Na čem mi záleží?
 • Čeho si na jiných lidech vážím?
 • Které hodnoty jsou pro mě důležité? (Dejte žákům seznam vybraných hodnot a nechte je vytvořit hodnotový žebříček)

Pracovní listy - svět práce

Je důležité seznámit žáky se světem práce. Získají informace o tom, jaké existují profese, co je jejich náplní, jaké jsou možnosti uplatnění absolventů jednotlivých oborů, jaké jsou samotné požadavky na jednotlivé profese apod. Pracovní listy zaměřené na volbu povolání mohou žáky strukturovaně provést širokým světem práce. 

Podoba pracovního listu:

Žáci v pracovním listu zpracují své výsledky z testu volby povolání - např. Hollandova testu RIASEC (více o testech se můžete dozvědět v článku Testy pro volbu povolání na ZŠ). 

 • Nejprve jim nabídněte seberefektivní otázky ohledně jejich spokojenosti s výsledky testu (S čím ve výsledcích ne/ souhlasím? Co mě na výsledcích překvapilo? Proč? apod.)
 • Poté je odkažte na internetovou databázi profesí (např. Národní soustavu povolání), kde si každý vybere několik profesí, které reflektují jeho zájmový typ. Pokud žákovi v testu vyjde, že jeho primární zájmový typ je A = umělecký, do pracovního listu vypíše dohledané informace (např. příklady pracovní činnosti, požadavky na kvalifikaci k výkonu povolání, požadované kompetence, orientační výše mzdy) z databáze k profesím, jako je např. scénograf, kadeřník, fotograf apod.

Pracovní listy - vzdělání

Vzdělání je cestou, jak se dostat k vybrané profesní dráze a je proto důležité se při práci s pracovními listy pro volbu povolání zaměřit i na tuto oblast. Žáci se potřebují zorientovat v tom, jaké střední školy existují, jaký je jejich obsah studia a jeho náročnost, uplatnění u absolventů apod., než si podají na vybrané školy přihlášky. Pracovní listy mohou být formou, kde žáci shromáždí specifické informace o konkrétní střední škole.

Podoba pracovního listu:

Žáci vypracují profily vybraných středních škol. Prostuduji si jejich webové stránky a vypíší důležité informace:

 • Obsah studia
 • Co škola nabízí (praxe, stáže, projekty apod.)
 • Kdo tam učí
 • Atmosféra na škole
 • Lokalita
 • Cena

Jak s pracovními listy pro volbu povolání zacházet?

S pracovními listy pro volbu povolání můžete v rámci kariérového poradenství na ZŠ pracovat jak v individuálním poradenství, tak i ve skupinovém. Mohou fungovat jako autoevaluační (či sebereflektivní) nástroje, kdy si je žák vyplňuje a vyhodnocuje sám. Nad výsledky se poté setká s poradcem nebo je sdílení a reflexe výsledků součástí skupinové aktivity ve třídě. Máte-li zájem získat více informací a praktických tipů nejen pro práci s pracovními listy pro volbu povolání, vyzkoušejte Salmondo Akademii, bezplatný online kurz určený kariérovým poradcům. Kurz nabízí ucelený pohled na kariérové poradenství na ZŠ, a příklady aktivit pro skupinové a individuální poradenství včetně pracovních listů pro volbu povolání.

Pracovní listy ke stažení

Všechny uvedené pracovní listy v graficky atraktivní podobě, připravené k použití v rámci vyučovacích hodin si můžete ve verzi pro tisk stáhnout zde.

Aplikace pro efektivní kariérové poradenství na ZŠ

Pokud vás zajímá alternativa k pracovním listům pro volbu povolání, doporučujeme se seznámit s naší aplikací Salmondo. Ta obsahuje všechny výše zmíněné oblasti zaměřené na na sebepoznání, informacích o trhu práce či vzdělávacích možnostech v pro žáky atraktivní formě webové aplikace. Kromě toho jsou její součástí i testové metody, které pomohou odhalit jejich silné stránky, talenty a charakteristické osobností rysy, které hrají pro volbu povolání zásadní roli. Více informací o aplikaci Salmondo najdete zde.