Jak Salmondo financovat?

V důsledku dlouhodobého podfinancování českého školství je častou výzvou, se kterou se školy při zájmu o Salmondo přirozeně potýkají, jeho financování. Existuje však několik možností, jak je možné Salmondo financovat, aniž by to znamenalo zásah do běžného rozpočtu školu.

1. ze šablon

Salmondo lze pro školu pořídit z podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování - takzvaných EU Šablon.

nové šablony - OP JAK

V rámci nového operačního programu Jan Amos Komenský je opět možné získat šablony na personální podporu, v rámci kterých je možné pořídit Salmondo jako vhodnou podporu. Jedná se zejména o šablony:

Základní školy

1.II/3 Školní psycholog ZŠ
1.II/5 Kariérový poradce  ZŠ

Střední školy

1.III/3 Školní psycholog SŠ
2.III/5 Kariérový poradce SŠ

V rámci této nové výzvy už se u těchto personálních šablon přímo počítá s možností nákupu pomůcek. Z textu věnovanému věcnému výkladu šablon (PDF):
"Každá šablona má stanovenu svou hodnotu/cenu. Tato cena zohledňuje náklady pro realizaci šablony, např. osobní výdaje, pomůcky, případné administrativní náklady, vybavení sloužící k realizaci aktivit projektu apod."..."Je na zvážení příjemce – školy/školského zařízení/PPP, na jaké konkrétní výdaje využije finanční prostředky při realizaci projektu. Typickými výdaji, s ohledem na typy šablon, jsou např. výdaje na didaktické pomůcky, IT, audiovizuální techniku, kancelářské vybavení, koordinaci a administraci projektu, náklady na archivaci apod."

2. z Národního plánu obnovy (NPO)

Od roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy (NPO) poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. Vaše škola díky této podpoře může získat i aplikaci Salmondo.

Žádat je možné skrze výzvu Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí. Finanční prostředky lze využít pro nákup tzv. ”pokročilých digitálních učebních pomůcek”. Salmondo do této kategorie perfektně spadá - je nástrojem, který rozvíjí klíčové kompetence žáků, obzvláště kompetenci digitální (podněcuje žáky k efektivnímu využívání digitálních technologií, nabízí různé digitální technologie a zdroje pro volbu budoucího povolání, profesní přípravu a sebehodnocení žáků).

Výzva pro digitální učební pomůcky platí jak pro základní, tak střední školy. Podání žádostí o podporu je aktuálně předpokládáno do dubna 2023. Uznatelné budou náklady vynaložené na digitální učební pomůcky za celý rok 2023, tedy i zpětně. Bez obav tedy můžete už nyní Salmondo pořídit a začít využívat. Více informocí o aktuální výzvě najdete zde.

3. spoluúčast žáků a rodičů

Pokud jako škola nemáte nebo nechcete hradit Salmondo z prostředků školy nebo jiných zdrojů (jako například fond SRPŠ), je možné částečné nebo úplné financování nechat na žácích či jejich rodičích. Škola, stejně jako u standardního nákupu, získá účet pro výchovného poradce, který tak bude moci Salmondo využít ve své poradenské činnosti.Máte k možnostem financování dotaz?

Pokud chcete získat podrobnější informace o možnostech financování, neváhejte nás kontaktovat.