Metoda RIASEC

Přidal: Tibor Kučera, 23. 12. 2022

Jednou z nejrozšířenějších testovacích metod v oblasti kariérového poradenství je metoda RIASEC (či Hollandův test). V tomto článku si blíže představíme, na čem je tato metoda postavená, a jak ji lze v rámci kariérového poradenství efektivně využít pro podporu žáků v oblasti sebepoznání, volby navazujícího studia a volby povolání.

Podrobnosti dotazníku RIASEC

Metoda RIASEC a její adaptace v podobě dotazníku zájmové orientace vycházejí z myšlenek amerického psychologa Johna L. Hollanda. Tento dotazník je zřejmě nejrozšířenější testovou metodu, která se v rámci kariérového poradenství využívá, a to především díky její pochopitelnosti, srozumitelnosti a možnostem praktického využití v rámci poskytování kariérového poradenství (využívá jí například Úřad práce při poskytování kariérového poradenství žákům ZŠ nebo pedagogicko-psychologické poradny).

Podle tohoto modelu lze u člověka rozlišit 6 základních zájmových směrů:

R - realistický (realistic), I - vědecký (investigative), A - umělecký (artistic), S - společenský (social), E - podnikavý (enterprising), C - organizovaný (conventional).

RiASEC smery
V rámci své práce prof. Holland zkoumal, jaká je spojitost mezi  těmito zájmovými směry a úspěšným vykonáním různých profesí. Díky tomu tak dotazníky čerpající z jeho práce dokáží doporučit, ve kterých profesích a oborech lidé se stejnou zájmovou orientací zpravidla nachází dobré uplatnění a jsou v nich spokojeni.  

Metoda RIASEC umožňuje mimo jiné identifikovat profese, které dobře odrážejí zájmy respondenta a do jisté míry také jeho silné stránky.

RIASEC v aplikaci Salmondo pro ZŠ

V Salmondu Junior, aplikaci pro podporu kariérového poradenství žáků ZŠ, najdete adaptaci metody RIASEC pod označením S-Focus Junior. Na přípravě této adaptace metody RIASEC jsme spolupracovali s PhDr. Antonínem Mezerou, dlouholetým ředitelem pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8 a především školním a poradenským psychologem, zaměřeným právě na oblast zájmové orientace. dotazník zájmové orientace S-Focus Junior tedy vychází z dlouholetých zkušeností s používáním metody RIASEC v českém prostředí.

Výsledky dotazníku RIASEC (S-Focus Junior)

Žák získá svůj výsledek po zodpovězení 60 otázek ohledně vztahu k různým povoláním na tříbodové škále (povolání se mi: 1. nelíbí 2. docela líbí 3. velmi líbí). Následně je znázorněno graficky i textově vyhodnocení, které zájmové směry jsou pro něj dominantní, včetně srovnání jeho výsledku s průměrem jeho vrstevníku. Díky tomu obdrží informaci nejen o tom, kolik bodů v jednotlivých zájmových směrech získal, ale také nakolik se tento výsledek odlišuje od obecné populace. Na toto vyhodnocení bezprostředně navazuje  popis jednotlivých směrů, který obsahuje jejich bližší charakteristiku, nabídka typově vhodných profesí a dalších možností studia. Součástí výsledků dotazníku je tedy:

 • grafické znázornění výsledku s porovnáním s průměrem v ČR
 • popis dominantního zájmově-osobnostního typu
 • popis ostatních zájmově-osobnostních typů
 • nabídka typově vhodných profesí (SŠ a VŠ) provázána s Národní soustavou povolání
 • možnosti dalšího SŠ studia

Ukázka výsledkové zprávy zájmového dotazníku RIASEC v aplikaci Salmondo:
Vyhodnocení zájmového dotazníku RIASEC v aplikaci Salmondo

Jak pracovat s dotazníkem RIASEC 

Práce s dotazníky v poradenství má svá základní pravidla. Jednim z nich je ověření, zda se jedná o kvalitní metodu. Podrobné informace, jak si tento fakt ověřit, najde v článku na našem blogu. Než žákům nabídnete test k vyplnění, proberte s nimi jejich motivaci a ověřte jejich očekávání. O získaných výsledcích je dále důležité diskutovat. Tedy se nejen ujistit, že jim žák dobře rozumí, ale také je povzbudit k cílené reflexi. Ptejte se například:

 • S čím ve výsledcích souhlasí?
 • S čím ve výsledcích nesouhlasí?
 • Co tě na výsledcích překvapilo? Proč?
 • Co považují za nejdůležitější část výsledků? Co ze zjištěného bude mít vliv na na rozhodování o vlastní budoucnosti (výběru školy a profese)?

U dotazníku zájmové orientace je zejména vhodné pamatovat na to, že nejde o „typologii”, která by řadila testované do pouhých 6 základních směrů podle nejvyššího bodového výsledku, ale vždy je třeba brát v úvahu celé pořadí preferencí, tedy i zájmové směry, které skončily na dalších místech a hlavní směr zájmu tedy doplňují. Výsledek testu nelze využívat ke  „škatulkování” (zejména negativnímu – „nejsi matematický typ”).

Metodou RIASEC je zájmový dotazník, nejsou v něm tedy zohledněny například studijní předpoklady žáků či jakékoli jiná jeho omezení. Například je možné, že žákyni vyjde jako vhodná profese zdravotní sestra díky jejímu zájmu o pomoc druhým, přestože má velký strach z krve a tato cesta tedy nemusí být vůbec vhodná. Není to jakkoli chybou testu, jde pouze o jeho vlastnost a způsob, jakým byl vytvořen. 

Aby interpretace výsledků metody RIASEC co nejvíce respektovala tuto skutečnost, je součástí výsledků i databáze profesí, která je rozdělena podle stupně vzdělání. Žáci tak mohou jednoduše vnímat požadavky na vzdělání jednotlivých profesí (více informací a tipů o doporučených profesích najdete v samostatném článku na blogu Salmondo). Zde je také často velmi užitečná pomoc ze strany poradce, vzhledem k tomu, že zpravidla dokáže dobře posoudit a nastavit realistická očekávání. Právě pedagogova dobrá znalost prostředí a samotných žáků je jeden z hlavních důvodů, proč vidíme využití Salmonda na školách jako velmi přínosné, například v porovnání s návštěvami Úřadu práce nebo PPP pro základní kariérové poradenství.

Ideálním způsobem, jak s naší adaptací metody RIASEC pracovat, je propojovat zjištěné informace o dominantních zájmových směrech s dalšími informacemi o žákovi, jako jsou například jeho motivující aktivity, osobní úspěchy, různé povahové rysy jako je míra introverze/extroverce apod.): Pokládejte naříklad otázky:

 • Odpovídají dobře aktivity, které žáka v životě motivují, jeho preferovaným zájmovým směrům?
 • Korespondují osobní úspěchy žáka s jeho preferovaným zájmovými směry?
 • Jak se dají pojmenované silné stránky žáka uplatnit v oblastech preferovaných zájmů?

Je pravděpodobné, že právě společné průsečíky jsou velmi vhodným odrazovým můstkem pro volbu vhodného dalšího směřování, ve kterém bude žák úspěšný a který ho bude zároveň maximálně naplňovat. 

S výsledky testů doporučujeme pracovat jak v individuálním (při konzultacích) tak skupinovém poradenství (realizujte zážitkové sebepoznávací aktivity, diskutujte při hodinách apod.).

Shrnutí doporučení pro práci s výsledky zájmového testu:

 • ověřte si kvalitu testu
 • před samotným vyplnění i po něm s žáky diskutujte (ptejte se na motivaci, porozumění výsledkům, případná neporozumění apod.)
 • nabídněte svůj pohled na výsledky testu (zužitkujte vaši dosavadní znalost žáka), vyvarujte se ale  “škatulkován픞áky
 • s výsledky dotazníku v poradenském procesu dále pracujte

Co je Salmondo?

Salmondo je webová aplikace pro podporu kariérového poradenství jejímž cílem je podpořit žáky v sebepoznání a nabídnout školním poradcům a pedagogům vhodný nástroj pro poskytování efektivního a kvalitního kariérového poradenství. Salmondo obsahuje řadu psychologických metod, které žákům pomohou s rozhodnutím o jejich budoucnosti. Ať už jde o testy osobnosti, zájmové orientace, metody vycházející z pozitivní psychologie či ověřené manažerské techniky. Více informací o Salmondu můžete najít zde.

Pokud vás zajímá více informací o kariérovém poradenství na ZŠ jako takovém, vyzkoušejte naši Salmondo Akademii - bezplatný online kurz pro výchovné a kariérové poradce, školní psychology či pedagogy, kteří se podpoře žáků v oblasti kariérového poradenství a rozvoje klíčových kompetencí na ZŠ chtějí komplexně věnovat. 

Informace o metodě RIASEC jako E-book

Pokud vás metod RIASEC a její využití v rámci kariérového poradenství na ZŠ zajímá více, přiravili jsme pro vás víc informací v praktickém e-booku, který si můžete zdarma stáhnout zde.