Jak ovlivní umělá inteligence trh práce a vzdělávání

Přidal: Tibor Kučera, 1. 3. 2024

Se čtvrtou vlnou průmyslové revoluce přicházejí do světa různé změny, mezi kterými je umělá inteligence jednou z nejvýraznějších a nejvíce diskutovaných. Jak změní světový trh práce? Trend změn nám ukazují například analýzy Ministerstva práce Spojených států amerických. Ty predikují, že nejvíce změn spojených s automatizací a využitím umělé inteligence na trhu práce v USA můžeme sledovat v oborech: zdravotnictví, informačních technologie, výroba a administrativa. Pokud vás zajímají trendy specificky pro ČR, připravili jsme na toto téma následující článek

Zdravotnictví

Oborem, který má potenciál nejvíce expandovat - tedy má nejvyšší předpokládaný procentuální nárůst zaměstnanosti - je zdravotnictví. Zde je předpokládaný velký nárůst zaměstnanosti a to obzvlášť v oblasti péče o chronicky nemocné a handicapované lidi v domácí péči (více než 50%), dále také ve zdravotnickém managementu, zdravotnickém výzkumu, epidemiologii, fyzioterapii, na pozici  všeobecné sestry apod. Prakticky si nové technologie ve zdravotnictví můžete představit např. ve formě simulací pro testování nových léčiv či při využití strojů, které pomohou přesouvat pacienta na lůžko.

Informační technologie

Nikoho nejspíš nepřekvapí, že dalším rychle rostoucím odvětvím jsou informační technologie a obory, kde se využívá matematických operací. Přibývá pracovníků, kteří usilují o vývoj programů a technologií, které pomáhají zefektivňovat procesy (představit si to můžeme jako práci programátorů a vývojářů právě na automatizaci), provádějí výzkum, věnují se statistice nejrůznějších dat, informační (kybernetické) bezpečnosti atd. Na druhou stranu, umělá inteligence se ukazuje jako čím dál schopnější nástroj pokud jde o samotné programování. Je tedy také třeba počítat s tím, že zvláště v jednoduchých a rutinních činnostech v oblasti informačních technologií umělá inteligence lidskou práci v blízké budoucnosti nahradí (například jednoduché kodérské práce apod.). 

Výroba

V oblasti výroby bude stoupat zaměstnanost u odborníků, kteří se budou věnovat vývoji programů (a procesů) kontrolujících výrobu skrze automatizovaná zařízení. Naopak ubývat bude např. zaměstnanců pracujících jako montéři strojů a zařízení, zaměstnanců jaderných elektráren či tiskařů. 

Administrativa

Další výraznou oblastí, ve které můžeme vidět změny v oblasti zaměstnanosti v následující dekádě, je administrativa. Bude klesat počet pracovníků na pozicích administrativní podpory, pokladníků či telefonických operátorů. Obecně řečeno můžeme říci, že umělá inteligence zastane spíše rutinně-znalostní práce (vyplňování dat do tabulek, vyhledávání informací apod.), jak o tom mluví např. ředitel Centra umělé inteligence Michal Pěchouček v pořadu Hyde Park Civilizace.

Další obory

Mezi další obory, které zaznamenají nárůst počtu zaměstnanců, můžeme zařadit výrobu energie z alternativních zdrojů (solární, větrné apod.), logistiku, pohřebnictví, či chov (a výcvik) zvířat. Naopak bude klesat počet lidí zaměstnaných v telemarketingu, podomním a stánkovém prodeji či floristických službách.

Nejvyšší procentuální ubytek zaměstnanosti tedy můžeme předpokládat v oblasti výroby a administrativy díky rostoucím možnostech nahrazování jakýchkoli rutinních a opakujících se činností, ať už jde o výrobní linky, ale čím dál více také při práci s počítačem a digitálními zdroji. Naopak nejvyšší nárůst pak jednoznačně v oblasti zdravotnictví a v profesích, kde se kreativním způsobem využívají informační technologie a a matematika.

Jak rozvoj umělé inteligence ovlivní vzdělávání?

Zmíněný ředitel Centra umělé inteligence Michal Pěchouček, který je současně i profesorem ČVUT, nabízí pohled na vzdělání pro 21 století perspektivou otázky: Co by se dnes děti měly učit, aby dokázali v “zaměstnáních budoucnosti” (ať už půjde o jakékoliv profese) uspět?

1, schopnost kreativního uvažování a kritického myšlení (schopnost nabourávat stávající stav věcí, oponat názorům, nacházet nová řešení)

2, tzv. měkké dovednosti v mezilidském kontaktu

3, matematiku - ta je základním kamenem výuky umělé inteligence

Školy a učitelé by se tedy ideálně měli snažit rozvíjet v dětech tyto dovednosti, což je plně  souladu s klíčovými kompetencemi tak, jak je definuje Ministerstvo školství (podrobněji jsme o klíčových kompetencích psali v tomto článku). Stejně tak je zapotřebí žáky v rozumné míře s těmito technologiemi seznamovat. Koneckonců, škola by žáky měla především připravovat na život, a pokud se s těmito technologiemi poprvé začnou seznamovat teprve potom, co školu opustí, velkou službu jim tím neprokážeme.

Dá se očekávat, že zaměstnavatelé budou čím dál tím více požadovat, aby zaměstnanci  byli flexibilní a rozuměli jak lidem, tak i algoritmům. Vhodné by bylo, aby škola zařazovala do výuky experimenty a další interaktivní metody, které prohlubují kreativní a kritické myšlení, více se otevřela společnosti (propojila se s reálnou  praxí a moderními trendy) a motivovala žáky k proaktivitě a zájmu o nové technologie. Umělou inteligenci (automatizaci) pan profesor vnímá jako doplňkovou znalost, možná v budoucnu jednu z klíčových kompetencí v rámci výuky na školách.

Můžeme očekávat, že trend celoživotního vzdělání se bude stále prohlubovat. S tak rychlým vývojem v oblasti technologií nemůže stačit získat osvědčení (či titul) a poté dalších 50 let vykonávat danou práci. Důležitou součástí v rámci přípravy studentů na budoucí profesní život jsou rodiče a jejich zájem o to, podpořit své děti v získání rozhledu a potřebných kompetencí. Vedle formálního vzdělávání budou děti pravděpodobně čím dál tím více moci využívat nabídek neziskových organizací a firemních programů pro doplnění a prohloubení aktuálních znalostí a kompetencí. 

Umělá inteligence a role kariérové poradenství

V kontextu výše popsaných očekávaných změnách na trhu práce v následujících letech, významně roste role a význam kariérového poradenství nejen na školách. Proto, aby se mladí lidé úspěšně uplatnili na trhu práce a práce je naplňovala, je naprosto zásadní, aby znali své talenty, silné stránky (ale i ty slabé), věděli, co je motivuje, zajímá a co je pro ně opravdu důležité důležité. 

Díky tomu si budou schopni vybrat profesní dráhu, kde plnohodnotně využíjí svůj potenciál a která je skutečně bude dlouhodobě naplňovat. Role kariérového poradenství tedy leží především v tom pomoci tyto oblasti mladým lidem objevit vybavit je dovednostmi (tzv. career management skills -dovednosti pro řízení vlastní kariéry), díky kterým budou schopni čelit výzvám spojeným nejen s rozvojem technologií a souvisejícími změnami na trhu práce.

Cílem Salmonda je podpořit školy a žáky v této snaze. Vytvořili jsme proto digitální pomůcku Salmondo zaměřenou na identifikaci talentů, zájmů či silných stránek a rozvoj kompetencí pro řízení vlastní kariéry.

Více o Salmondu