Klíčové kompetence na ZŠ

Přidal: Tibor Kučera, 15. 11. 2022

Kompetence klíčové pro život

V roce 2005 proběhla kurikulární reforma, která s sebou kromě jiného přinesla myšlenku systematického rozvoje dovedností, důležitých pro život. Škola by podle ní měla být prostorem, který žáky připravuje na to, aby v dnešním proměnlivém světě (a to ať už v osobní, nebo profesní sféře) důstojně obstáli. Toho chce dosáhnout tím, že kromě dostatečného základního přehledu (v rámci ZŠ) podněcuje žáky v osobních kompetencích, tedy osobních a studijní dovednostech, vědomostech, postojích i hodnotách. Ty si žáci pěstují jak při práci v rámci vyučovacích hodin, tak též ve školním životě mimo běžné vyučování 
- na škole v přírodě, v jídelně, o přestávkách apod. Více informací o kompetencích najdete např. v příručce Výzkumného ústavu pedagogického

 • Kompetence k učení - žák plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, efektivně pracuje s informacemi a obecně užívanými termíny (znaky a symboly)
 • Kompetence k řešení problémů - žák identifikuje problémovou situaci, uvažuje nad příčinami a způsoby řešení, kriticky myslí, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí 
 • Kompetence komunikativní - žák naslouchá, formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, vytváří kvalitní vztahy a spolupracuje s ostatními
 • Kompetence sociální a personální - žák účinně spolupracuje ve skupině a přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, aktivně se účastní debat a diskusí, vytváří si pozitivní představu o sobě samém
 • Kompetence občanské - žák respektuje přesvědčení druhých lidí, chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
 • Kompetence pracovní - žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, využívá získané znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje, orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci

Obsah kompetencí popsaný z Metodického portálu RVP.

Aktuálně probíhá revize RVP, která kromě jiného přináší do vzdělávací praxe novou klíčovou kompetenci - digitální. 

 

 • Kompetence digitální - jejím cílem je pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života

Obsah kompetence popsaný revize.edu.cz..

Kariérové kompetence

Tato snaha, jak pomoci žákovi rozvíjet se tak, aby byl připraven na život, je totožná s cíli kariérového poradenství. Kariérové poradenství je samo o sobě v RVP také určitým způsobem zakotveno:

 • v základním vzdělávání (a na gymnáziích) je Člověk a svět práce jednou ze vzdělávacích oblastí
 • na středních školách je tato oblast chápána jako průřezové téma

Jaké schopnosti, dovednosti, návyky a postoje můžeme tedy vnímat jako kariérové kompetence, které má za cíl poradenství systematicky rozvíjet? Jsou to například: 

 • schopnost dělat rozhodnutí, vyhodnocovat příležitosti, pracovat s (informačními) zdroji
 • získávat a analyzovat informace o sobě
 • schopnost pozitivní sebeprezentace (a sebereflexe)
 • schopnost vyrovnávat se se změnou
 • kritické myšlení a digitální gramotnost
 • kreativita, inovativnost a proaktivní přístup
 • pozitivní interakce s ostatními, aj.

 

Jak můžeme vidět, tyto schopnosti a dovednosti se odráží jak v klíčových kompetencích, tak i v průřezových tématech, jako je např. Osobnostně sociální výchova atp. Ucelená a systematická koncepce kariérového vzdělávání (průřezově od předškolního po středoškolské) však chybí. Je tak jasné, že školy často tápou, jak rozvoj klíčových kompetenci na základní škole  prakticky ve svém vzdělávacím programu uchopit. Je pravděpodobné, že např. systémová podpora by školám pomohla. Jednu z konkrétních koncepcí, jak efektivně zařadit kariérové vzdělávání a tím systematický rozvoj klíčových kompetencí žáků na ZŠ do vzdělávacího programu instituce, nabízí například organizace JCMM. Zdůrazňují např. důležitost zaměření kariérového poradenství na rozvoj celoživotních kompetencí, nabízí tipy pro práci s žáky se specifickými vzdělávacími požadavky i příklady dobré praxe:


S rozvojem (a sledováním vývoje) klíčových kompetencí  - i těch kariérových - pomáhá také Škola můj projekt, která nabízí unikátní učební nástroj Mapy učebního pokroku. Srozumitelně popisují jednotlivé kompetence a pomáhají tak učitelům i žákům v tom, aby mohli sledovat jejich rozvoj. Nabízí i praktické podpůrné didaktické pomůcky. 

Salmondo Junior a rozvoj klíčových kompetencí na ZŠ

Salmondo je jedním z nástrojů, které učitelům nabízí strukturovanou oporu, jak rozvíjet tyto klíčové kompetence u žáků od 7 do 9 ročníků ZŠ. Salmondo obsahuje nástroje k sebepoznání (testovací metody a sebereflektivní aktivity), prostor pro plánování konkrétních kroků jak dosáhnout vytyčených cílů i účelné informace z oblasti dalšího vzdělání i světa práce. Jakým způsobem Salmondo napomáhá rozvoji klíčových kompetencí?
Aplikace Salmondo prakticky pomáhá s rozvojem všech kompetencí, obzvláště pak digitální kompetence v rámci předmětu Člověk a svět práce pro 2. stupeň ZŠ, která specificky zmiňuje, že:

 • Žáci využívají různé digitální technologie a digitální zdroje při volbě budoucího povolání, profesní přípravě či při sebehodnocení a sebeprezentaci. 
 • Vedeme žáky k efektivnímu využívání digitálních technologií v souvislosti se světem práce, pracovními činnostmi, výběrem budoucího povolání a vzdělávací dráhy

 

Využití Salmonda jako digitální učební pomůcky pro osobnostní rozvoj a kariérovou volbu tedy přímo odpovídá požadovaným výstupům v této oblasti a pomáhá je efektivně naplnit. Pokud vás zajímá více informací o nové digitální kompetenci a tom, jak ji efektivně naplnit, sepsali jsme na toto téma komplexní článek.

Co je Salmondo?

Salmondo je webová aplikace pro podporu kariérového poradenství jejímž cílem je podpořit žáky v sebepoznání a nabídnout školním poradcům a pedagogům vhodný nástroj pro poskytování efektivního a kvalitního kariérového poradenství. Salmondo obsahuje řadu psychologických metod, které žákům pomohou s rozhodnutím o jejich budoucnosti. Ať už jde o testy osobnosti, zájmové orientace, metody vycházející z pozitivní psychologie či ověřené manažerské techniky. Více informací o Salmondu můžete najít zde.
 

Pokud vás zajímá více informací o kariérovém poradenství na ZŠ jako takovém, vyzkoušejte naši Salmondo Akademii - bezplatný online kurz pro výchovné a kariérové poradce, školní psychology či pedagogy, kteří se podpoře žáků v oblasti kariérového poradenství a rozvoje klíčových kompetencí na ZŠ chtějí komplexně věnovat.