Digitální kompetence v kariérovém poradenství

Přidal: Tibor Kučera, 23. 3. 2023

V dnešní moderní době je využívání digitálních technologií a zdrojů samozřejmostí také při volbě studia a budoucí profese. Dalo by se dokonce říci, že bez nich jet o takřka nemožné. Do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) se tak díky aktuální revizi dostává nová klíčová kompetence - digitální. Díky ní má MŠMT za cíl podpořit mladé lidi v důkladném osvojení si práce s digitálními technologiemi a informační gramotnosti, bez které by v moderním světě těžko obstáli. Rozvoj digitální kompetence žáků je v RVP ZV zpracován jak v podobě pojmenování nové klíčové kompetence (přečtěte si více o dalších klíčových kompetencích na našem blogu), tak  skrze pojmenování nového cíle základního vzdělávání. Ten se opírá o inovace ICT kurikula a plyne ze Strategie digitálního vzdělávání NÚV.

Základní vzdělávání tak nyní (mimo jiné) usiluje o podporu žáků v orientaci v digitálním prostředí, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií ve všech oblastech života žáků (vzdělávání, osobním rozvoji, občanském životě apod.).

Digitální kompetenci si žáci ve škole osvojují napříč předměty, tematickými okruhy i v rámci celého procesu kariérového poradenství. Kariérové poradenství reaguje na změny trhu práce a podstaty jednotlivých povolání. Mění se jejich odbornost, technologie i způsob jejich vykonávání. Jako znaky moderního kariérového poradenství tak můžeme vnímat důraz na:

 1. práci s aktuálními informacemi
 2. úzký kontakt s praxí (exkurze, debaty s profesionály různých oborů, workshopy apod.)
 3. využívání digitálních technologií a digitálních zdrojů pro podporu svého sebepoznání a při volbě budoucího povolání a studijní dráhy
 4. využívání takových digitálních technologií, které jsou aktuálně využívány i v pracovním světě
 5. na týmovou spolupráci i v digitálním prostředí (např. sdílené dokumenty, komunikace na dálku, prezentace výstupů apod.)

Konkrétněji se poté můžeme podívat na to, co znamená rozvoj digitální kompetence v rámci (pro kariérové poradenství nejrelevantnějšího) tematického okruhu v RVP ZV Svět práce (jde o povinný okruh pro 8. a 9. ročník s možností realizace od 7. ročníku, součástí Vzdělávací oblasti Člověk a svět práce).

Dle Národního pedagogického institutu ČR  ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce rozvíjíme digitální kompetence žáků tím, že:

 • vedeme žáky k efektivnímu využívání digitálních technologií v souvislosti se světem práce, pracovními činnostmi, výběrem budoucího povolání a vzdělávací dráhy
 • motivujeme žáky k využívání digitálních technologií a digitálních zdrojů k učení, osobnostnímu rozvoji, spolupráci a komunikaci v týmu
 • prakticky seznamujeme žáky s možnostmi tvorby vlastního digitálního obsahu při realizaci a prezentaci projektů a (týmových) úkolů

Jak tedy může prakticky vypadat rozvoj digitální kompetence ve vztahu k očekávaným výstupům RVP ZV v tematickém okruhu Svět práce?

Člověk a svět práce (ČSP-9-8-01)

Výstup: Žák se orientuje v pracovních činnostech vybraných profesí.

Indikátory:

 1. Žák popíše základní profese a jejich požadavky z hlediska vzdělání a profesních dovedností.
 2. Žák vysvětlí možný vliv školy (výběr školy, zaměření, podmínky pro přijetí) na pracovní zařazení.
 3. Žák popíše pracovní prostředí vybraných profesí.

Digitální kompetence (způsob rozvoje): využívání digit. technologií a zdrojů pro orientaci v profesní a vzdělávací nabídce

Digitální kompetence (konkrétní tipy):

V aplikaci Salmondo pro ZŠ: test profesně zájmové orientace S-Focus s propojením na Národní soustavu povolání, databáze SŠ s interaktivním hodnocením škol.

Člověk a svět práce (ČSP-9-8-02)

Výstup: Žák posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy.

Indikátory:

 1. Žák porovná své předpoklady a možnosti s požadavky konkrétního povolání.
 2. Žák navrhne v modelových situacích řešení volby vhodného povolání, profesní přípravy a objasní nutnost celoživotního vzdělávání ve vybraných profesích.

Digitální kompetence (způsob rozvoje): využívání digit. technologií a zdrojů pro orientaci v profesní a vzdělávací nabídce a vlastním sebepoznání

Digitální kompetence (konkrétní tipy):

 • testy, hry a speciální aplikace k rozvoji sebepoznávání
 • weby s databázemi škol: infoabsolvent.cz, Atlas školství;
 • podání elektronické přihlášky na navazující studium

V aplikaci Salmondo pro ZŠ: test profesně zájmové orientace S-Focus s  propojením na Národní soustavu povolání, test silných stránek S-Talent, databáze SŠ,  interaktivní sebereflektivní moduly 

Člověk a svět práce (ČSP-9-8-03)

Výstup: Žák využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.

Indikátory:

 1. Žák popíše příslušné poradenské služby pro výběr povolání a jejich funkce
 2. Žák použije vybrané webové stránky a portály pro získání a zpracování informací týkajících se poradenských služeb, pracovních pozic a dalších profesních informací souvisejících se získáním zaměstnání; popřípadě využije jiné možnosti k získání těchto informací

Digitální kompetence (způsob rozvoje): využívání digit. technologií a zdrojů pro orientaci v nabídce služeb kariérového poradenství

Digitální kompetence (konkrétní tipy):

 • webové stránky a portály poradenských služeb: Pedagogicko-psychologické poradny, regionální kariérová centra,  poradenské neziskové organizace, portál úřadu práce
 • Salmondo tip: seznam poraden v aplikaci

V aplikaci Salmondo pro ZŠ: seznam pedagogicko psychologických poraden v aplikaci, propojení na Národní soustavu povolání, sdílení výsledků s kariérovým poradcem na škole

Člověk a svět práce (ČSP-9-8-04)

Výstup: Žák prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce

Indikátory

 1. aplikuje pravidla slušného chování při prezentaci své osoby v modelových situacích při vstupu na trh práce
 2. popíše a předvede v modelových situacích žádost o pracovní pozici
 3. využije v modelových situacích materiály, které jsou důležité pro přijímací pohovor (motivační dopis, životopis…) na konkrétní pracovní pozici

Digitální kompetence (způsob rozvoje): sestavení digitálního portfolia žáka a jeho představení

Digitální kompetence (konkrétní tipy):

 • využívání elektornického kalendáře, aplikací na správu úkolů a poznámek, pro prezentaci, využívání elektronického úložiště dokumentů a aplikací pro sebeprezentaci a pro tvorbu portofila (např. Mahara, Digifolio, Google Drive apod.)

V aplikaci Salmondo pro ZŠ: výstupy z jednotlivých modulů aplikace (zájmový a osobnostní profil studenta, silné stránky, osobní úspěchy, motivující aktivity, hodnoty) v PDF jako vstupy do žákovského portfolia (více si o využití portfolia můžete přečíst v tomto článku)


  
Informace uvedené v tabulce jsme čerpali také z metodického portálu RVP a webu revize RVP.

Rozvoj této kompetence můžeme dále spatřit v tematickém okruhu Využití digitálních technologií (výstupy ČSP-9-7-01 až 05). Ten se zaměřuje na efektivní a bezpečnou manipulaci s hardwarovým a softwarovým vybavením. Stejně jako ostatní kompetence je však i tato rozvíjena napříč předměty a celým vzdělávacím procesem. K přečtení doporučujeme  článek na metodickém portálu RVP, nabízející další tipy na konkrétní webové stránky a aplikace pro kariérové poradenství v dnešní digitální době.

Salmondo je komplexní nástroj rozvoje digitální kompetence

Jak je vidět na příkladech výše, využití Salmonda pro rozvoj digitální kompetence můžeme vidět na různých úrovních. Žáci se po technické stránce nejprve učí s aplikací zacházet - přihlásit se do ní a nastavit svůj profil. Dále se seznámí s jejím záměrem a obsahem a jsou pomocí průvodce postupně doprovázeny jednotlivými oblastmi a aktivitami, které si sami ve svém tempu mohou vyplnit.

Aplikace nabízí interaktivní prostředí, ve kterém si mohou vytvářet poznámky, vyplňovat dotazníky a testy, sestavovat seznamy zájmů a osobních úspěchů, hodnotovou pyramidu, vyplňovat SWOT analýzu apod. Pro studenty středních škol působí také jako koučovací nástroj, který pomáhá s pravidelnou sebereflexí (na podkladu pozitivní psychologie) a dosahováním vytyčených sílů. Své výsledky poté mohou online sdílet s pedagogem či rodiči. Salmondo je nástroj pro individuální práci při výuce či ve volném čase žáka i pro skupinové aktivity do výuky.

Aplikace Salmondo je proto v českém prostřední unikátním řešením, jak komplexně rozvíjet digitální kompetencí ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a naplnit díky ní všechny požadované výstupy dle RVP.

Pokud vás aplikace Salmondo zajímá více, můžete si jednoduše prohlédnout ukázkový účet, který najdete zde.