Pětifaktorový model osobnosti

Přidal: Tibor Kučera, 13. 1. 2023

Pětifaktorový model osobnosti je dnes zřejmě nejrozšířenějším vědecky uznávaným modelem osobnosti, který může najít velmi vhodné uplatnění v kariérovém poradenství jak na středních tak základních školách. Žákům může pomoci ujasnit si charakteristické rysy jejich osobnosti, jejich projevy a s nimi spojené silné stránky. Test postavený na této metodě je tak velmi vhodný k využití v rámci kariérového poradenství, k lepšímu sebepoznání a osobnímu rozvoji.

Podrobnosti dotazníku

S-Personality a S-Talent jsou dotazníky vycházející z pětifaktorového modelu osobnosti (známého také jako Big 5, či OCEAN). Vychází z nejmodernějšího vědeckého modelu struktury osobnosti a umožňuje poznat klíčové parametry, které ji definují. Testové metody adaptující tento model osobnosti oproti typologiím (jako je například dotazník MBTI), umožňují podrobněji popsat strukturu osobnosti, k čemuž využívají pět základních dimenzí, míru:


Testy vycházející z pětifaktorového modelu nebývají zpravidla tak dostupné jako například výše zmíněné typologické testy a jejich využití v praxi vyžaduje poměrně náročnou adaptaci pro cílovou skupinu. Jsme proto velmi rádi, že jsme i díky spolupráci s Akademií věd ČR mohli dotazník vycházející z tohoto modelu připravit pro využití v rámci kariérového poradenství a zařadit jej do aplikace Salmondo.

Výsledky dotazníku

Každou z pěti obecných charakteristik osobnosti lze nahlížet jako kontinuum, kde se na jednom pólu nacházejí jedinci s vysokou mírou sledované vlastnosti, na opačném pólu pak jedinci, kteří si danou vlastnost přisuzují v malé míře a uprostřed jedinci v dané vlastnosti nevyhranění. V následujícím stručném popisu jsou uvedeny nejvýznamnější charakteristiky jedinců majících sledované vlastnosti ve vysoké a nízké míře. Dotazník tedy zkoumá, zda si respondent přisuzuje spíše vyšší, průměrnou či nižší míru každé z pěti obecných vlastností osobnosti.

Tento dotazník nezjišťuje inteligenci nebo schopnosti a není ani ke zjišťování psychických poruch. Poskytuje informace o tom, jak:

  • obvykle přemýšlíme
  • prožíváme
  • si myslíme, že působíte na druhé

Je zapotřebí mít na paměti, že informace o osobnostních vlastnostech zjištěné na základě odpovědí v dotazníku neznamenají horší nebo lepší výsledek. Poukazují pouze na fakt, že osobnost každého člověka má své silné a slabé stránky, přičemž zároveň zdůrazňují, že žádná vlastnost není sama o sobě lepší než jiná.

Se všemi zkoumanými vlastnostmi jsou tedy spojené jak silné stránky, tak ty slabé a tímto způsobem je dobré s výsledky také pracovat.

Vzhledem ke specifiku cílové skupiny uživatelů Salmonda pro ZŠ získají u testu S-Talent respondenti v  interpretaci  především silné stránky plynoucí z jednotlivých vlastností, popisy souvisejících schopností a tipy pro další rozvoj. Vzhledem k nízkému věku žáků (2. stupeň základní školy) zároveň S-Talent neposkytuje konkrétní interpretaci k výsledku IV. zkoumaném faktoru - odolnosti vůči psychické zátěži. Aby však tento důležitý faktor nebyl zcela vynechán, vliv stresu v pracovním prostředí je ve vyhodnocení dotazníku také obecně vysvětlen. V případě testu S-personality určenému pro žáky SŠ je interpretace detailnější a komplexnější.

Práce s dotazníkem S-Talent

S-Talent základním stavebním kamenem pro získání informací o základních osobnostních vlastnostech a předpokladech žáka. Při práci s výsledky žáka lze podle interpretace jednoduše určit jeho výsledek na jednotlivých škálách (kromě zmiňované odolnosti vůči psychické zátěži) a využít tak v rámci navazujícího poradenství i další informace o jednotlivých faktorech (ať už těch zmíněných výše nebo podrobnějších, které jsou samozřejmě dohledatelné v odborné literatuře či na věrohodných webech věnujících se psychologii).

Silné stránky plynoucí ze zjištěných vlastností v dotazníku lze opět velmi dobře propojovat s ostatními informacemi, z oblasti sebepoznání daného žáky (a to ať už získané z aplikace Salmondo nebo z jiných nástrojů). Ptejte se např:

  • Využil nějak žák zjištěné silné stránky při dosahování některých ze svých osobních úspěchů?
  • Používá své silné stránky v rámci motivujících aktivit, které jej motivují či v rámci svých oblíbených školních předmětů? 
  • V jakých profesích (lze začít u databáze S-Focus) a jakým způsobem se dají tyto silné stránky uplatnit?

Právě tyto společné průsečíky mohou velmi vhodným odrazovým můstkem pro volbu vhodného dalšího směřování (studijního i profesního), ve kterém bude žák úspěšný a který jeh bude zároveň maximálně naplňovat.

Co je Salmondo?

Salmondo je webová aplikace pro podporu kariérového poradenství jejímž cílem je podpořit žáky v sebepoznání a nabídnout školním poradcům a pedagogům vhodný nástroj pro poskytování efektivního a kvalitního kariérového poradenství. Salmondo obsahuje řadu psychologických metod, které žákům pomohou s rozhodnutím o jejich budoucnosti. Ať už jde o testy osobnosti, zájmové orientace, metody vycházející z pozitivní psychologie či ověřené manažerské techniky. Více informací o Salmondu můžete najít zde.

Pokud vás zajímá více informací o kariérovém poradenství na ZŠ jako takovém, vyzkoušejte naši Salmondo Akademii - bezplatný online kurz pro výchovné a kariérové poradce, školní psychology či pedagogy, kteří se podpoře žáků v oblasti kariérového poradenství a rozvoje klíčových kompetencí na ZŠ chtějí komplexně věnovat.

Informace o BIG 5 jako E-book

Pokud vás pětifaktorový model a jeho využití v rámci kariérového poradenství na ZŠ zajímá více, přiravili jsme pro vás víc informací v praktickém e-booku, který si můžete zdarma stáhnout zde.