4+1 test povolání pro ZŠ

Přidal: Tibor Kučera, 15. 7. 2022

K čemu test povolání?

Volba povolání je jednou ze zásadních, se kterou se potkají všichni mladí lidé. Co chceš dělat? Kým chceš být? Tíhu tohoto rozhodnutí umocňuje i moderní doba. Každý rok vznikají nové obory, které často kombinují několik specializací a mění se tak tradiční vnímání známých studijních oborů či titulů. Díky novým technologiím se mění trh práce, velkou rychlostí vznikají nové profese a pracovní pozice. Průzkum společnosti Manpower například uvádí, že až 65 % pracovních pozic, které budou zastávat příslušníci generace Z, dnes ještě neexistuje. Moderní doba tak dává mladým lidem do ruky jednak nekonečné možnosti a svobodu výběru, ruku v ruce ale přichází také nejistota a nerozhodnost. 

Test povolání jako jeden z nejoblíbenějších nástrojů kariérové poradenství nabízí žákům pomocnou ruku skrze podporu jejich sebepoznání. To, je nástrojem k tomu, aby vhodně zvolili svou studijní a profesní dráhu. 

K sebepoznání skrze testy a dotazníky

Testy povolání, osobnostní testy a další dotazníky jsou skvělým způsobem, jak o sobě shromáždit důležité informace. Tyto nástroje (pokud jsou správně vytvořeny a používány - viz článek Jak poznat kvalitní psychometrické nástroje) nám umožňují lépe poznat sami sebe a zjistit informace, které by jinak zůstaly skryté a které nám mohou pomoci lépe porozumět tomu, jací skutečně jsme. To je zvláště náročné pro mladé lidi, kteří jsou aktuálně v intenzivní fázi sebepoznávání a kterým zároveň chybí dostatek zkušeností. Test povolání je proto často vhodným nástrojem, jak se do problematiky volby navazující studijní cesty a profesní dráhy pustit.

4 nejznámější testy povolání

V rámci kariérového poradenství se využívá celá řada testů a na internetu je možné narazit na desítky různých adaptací. Zde najdete stručný přehled několika nejznámějších druhů testů povolání, se kterými jste se mohli setkat:

Hollandův test (RIASEC)

Jde zřejmě o nejrozšířenější a odborníky nejuznávanější test povolání, který se v rámci kariérového poradenství využívá, především díky jeho pochopitelnosti a srozumitelnosti. Jde o test zájmové orientace který vychází z myšlenek a práce amerického psychologa prof. Johna L. Hollanda.  Podle tohoto modelu lze rozlišit 6 základních zájmových směrů:  realistický (R), vědecký (I), umělecký (A), sociální (S), podnikavý (E) a organizovaný (C). V rámci své práce prof. Holland zkoumal, jaká je spojitost mezi  těmito zájmovými směry a úspěšným vykonáním různých profesí. Díky tomu tak dotazníky čerpající z jeho práce dokáží doporučit, ve kterých profesích a oborech lidé se stejnou zájmovou orientací zpravidla nachází dobré uplatnění a jsou v nich spokojeni.    

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator, někdy označován jako 16 personalities)

Jde o jeden z nejpopulárnějších testů, na který můžete (především na internetu) narazit. Díky své univerzálnosti se, mimo jiné, někdy používá jako test povolání. Vychází z myšlenek Carla Gustava Junga, Katharine C. Briggsové a Isabel C. Myersové a identifikuje 16 základních typů osobnosti. Jakkoli se jedná o asi nejpopulárnější metodu dostupnou i v českém překladu v řadě adaptací a jeho výsledky jsou atraktivní a mnohdy zábavné, je zapotřebí zmínit, že jeho využití v rámci kariérového poradenství je minimálně problematické. Důvodem je především jeho nízká spolehlivost a fakt, že jde o typologii, ve které je jedinec na základě odpovědí “zaškatulkován” do příslušného typu. 

Pětifaktorový model osobnosti (někdy také označován jako Big 5, OCEAN)

Pětifaktorový model osobnosti je dnes zřejmě nejrozšířenějším vědecky uznávaným modelem osobnosti a umožňuje poznat klíčové parametry, které ji definují. Testové metody adaptující tento model osobnosti oproti typologiím, jako je například MBTI, umožňují lépe popsat strukturu osobnosti, k čemuž využívají  pět základních dimenzí: míru extroverze, přívětivosti, svědomitosti, odolnosti vůči psychické zátěži a otevřenosti vůči novým zkušenostem. Testy vycházející z pětifaktorového modelu nebývají zpravidla tak dostupné jako například výše zmíněné typologické testy a jejich využití v praxi vyžaduje poměrně náročnou adaptaci pro cílovou skupinu. 

Teorie mnohočetné inteligence

Gardnerova teorie mnohočetné inteligence je koncept, v rámci kterého se rozlišuje několik samostatných inteligencí (nejprve  8, další však byly později doplněny). Jedná se o teorii, která ovšem nebyla nikdy jakkoli vědecky ověřena a naopak bývá často uváděna jako příklad pseudovědy. Zmiňujeme ji zde převážně proto, že přes odbornou kritiku tento koncept získal poměrně velkou popularitu (zejména v zahraničí, ale v posledních letech i u nás) mimo jiné ve školství. Jakkoli je myšlenka samostatných inteligencí lákavá a metody stavějící na na jejím základě dobře zpracované, jedná se bohužel o velmi zavádějící koncept, od jehož využití v kariérovém poradenství se její autor sám později distancoval.


Test povolání - přehled

Test povolání Kam ze základky

Test povolání a další osobnostní a zájmové dotazníky jsou skvělým způsobem, jak se ponořit se do procesu rozhodování o navazujícím studiu a profesním směřování. Pokud byste si takový test chtěli vyzkoušet, připravili jsme pro vás projekt Kam ze  základky. V rámci tohoto projektu nabízíme unikátní test povolání, který vychází z testu RIASEC a pětifaktorového modelu osobnosti. Díky němu mohou žáci ZŠ zjistit své zájmy, talenty a další klíčové osobností charakeristiky a získají doporučení pokud jde o navazující studium a budoucí uplatnění, které dobře odpovídá jejich osobnosti.