Tři oříšky pro Jarošku

Přidal: Adam Benkovič, 15. 1. 2018

Tento text je určen primárně našim uživatelům z Gymnázia na třídě Kpt. Jaroše. Může však zaujmout i další čtenáře.


1.) Jak vzniká model osobnosti?

V Salmondu naleznete osobnostní test S-Personality, který vám umožní srovnat se s dalšími studenty v tom, jak jste:

I) společenští, energičtí a usilující o sebeprosazení,
II) přívětiví k druhým lidem,
III) zaměřeni na plnění povinností,
IV) odolní vůči psychické zátěži,
V) otevření novým zkušenostem.

Test je založen na pětifaktorovém modelu osobnosti (tedy způsobu, jak popsat osobnost člověka), který tvoří v současnosti světový standard v měření osobnosti. Je zajímavé, jak vznikl, vedl k němu totiž lexikální přístup. Zjednodušeně lze říci, že vědečtí psychologové vyšli z premisy, že pakliže lidé mají určité vlastnosti, musejí existovat slova, která tyto vlastnosti popisují. Ze slovníku tedy vybrali právě slova vztahující se k chování osoby. Následně sledovali statistickými metodami, která slova tvoří „shluky”, u kterých je větší pravděpodobnost, že se u jedné osoby objeví společně. Tedy například: empatie se vyskytuje ve vyšší míře společně s tendencí důvěřovat druhým, přičemž intenzita těchto vlastností je naopak v nepřímé úměře se soutěživostí.

Výsledkem této lexikálně-statistické analýzy bylo právě pět „shluků” faktorů uvedených pod zjednodušenými názvy jako I-V výše. Ty jsou následně opět statistickými metodami měřeny pomocí dotazníků a promítají se tak do psychologického testu. Veděli jste, jak blízko může mít lexikologie, statistika a psychologie?

2.) Jak funguje zájmový model RIASEC?

V druhé polovině 20. století se prof. Holland zaměřoval na psychologii práce a rozsáhlými výzkumy zjišťoval vlastnosti, motivace a spokojenost lidí v jednotlivých profesích. Na základě svých výzkumů popsal 6 zájmových směrů, do kterých je možno různé druhy práce zařadit.

U každého jsou tyto motivace/zájmy různě zastoupeny. Intenzitu umožňují sledovat zájmové dotazníky. Na základě dominantního zájmového směru a dvou doplňujících vzniká 120 profilů, které umožňují navrhnout, jaké druhy profesí jsou pro testovaného vhodné a lze předpokládat, že ho budou bavit, a které se naopak v delší horizontu mohou stát frustrujícími.

V Salmondu můžete své zájmové směry otestovat v modulu S-Focus.

3.) Jak funguje provázanost modulů Salmonda?

Žádný test vám sám o sobě neřekne, kým máte být. Rozhodnutí je na vás a potřebujete k němu co nejvíce úhlů pohledu. V Salmondu proto s výsledky dále pracujeme. Uvedeme 3 příklady:

  • výsledky S-Focusu jsou provázané s databází profesí, dostanete tedy konkrétní příklady vhodných zaměření a jejich popisy
  • výsledky S-Focusu kombinujeme s vašimi finančními očekáváními a státní databází trhu práce, získáváte tedy konkrétní doporučení, které profese vás mohou bavit i živit
  • v Salmondu si můžete po testování také zformulovat osobní vizi a naplánovat cíle, které se vám budou dle vaší potřeby připomínat

Přejeme mnoho úspěchů!