Podmínky služby pro školy

Vzájemná práva a povinnosti Školy a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí následujícími obchodními podmínkami.

 1. Definice
  1. V těchto obchodních podmínkách:
   1. Provozovatel“ je společnost Salmondo CZ, s.r.o., IČ: 05588600, se sídlem Tábor 2333/8, 616 00 Brno, společnost je zapsána do obchodního rejstříku pod spisovou značkou C 96438 u Krajského soudu v Brně.
   2. Aplikace“ znamená webovou aplikaci s názvem Salmondo, mezi jejíž hlavní funkcionality patří řízení osobního rozvoje a kariérní diagnostika a která je dostupná z internetové adresy www.salmondo.cz.
   3. VOP“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky služby Salmondo.
   4. Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
   5. Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Školou a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Školou za podmínek uvedených v těchto VOP.
   6. Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
   7. Podlicence“ znamená oprávnění k užívání Aplikace poskytnuté třetí osobě (Koncovému uživateli), a to za podmínek uvedených v těchto VOP.
   8. Škola“ znamená právnickou osobu vykonávající pedagogickou činnost, která využívá možnosti Aplikace pro poskytnutí Koncovým uživatelům.
   9. Koncový uživatel“ znamená fyzickou osobu starší 13 let, která užívá Aplikaci na základě Podlicence jí udělené Školou a která je zároveň v postavení žáka, studenta, zaměstnance Školy odlišného od osob oprávněných za Školu jednat, či jiné osoby pověřené školou.
   10. Smluvní strany“ znamenají Školu a Provozovatele.
   11. Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je Škole či Koncovému uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
   12. Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména a hesla Školy nebo Koncového uživatele, údaj o níž Škola nebo Koncový uživatel vloží do databáze Aplikace při zřizování či v nastavení Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace, případně která je Škole či Koncovému uživateli přiřazena do databáze Aplikace Provozovatelem a Škola či Koncový uživatel ji může v nastavení Aplikace měnit.
   13. GDPR“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
   14. "Partner" znamená obchodního partnera Provozovatele, který je oprávněn v zastoupení Provozovatele nabízet produkty Provozovatele a vyřizovat objednávky těchto produktů.
   15. "Zjednodušené prodloužení Licence" znamená zjednodušený proces objednávky popsaný v čl. 2.7 VOP.
 2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace při registraci Provozovatelem
  1. Registrace Školy může být provedena na žádost zájemce Provozovatelem (zejména v případě Uživatelských účtů pro zástupce škol).
  2. Žádost o vytvoření Uživatelského účtu a poskytnutí nezbytných údajů ze strany zájemce je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany zájemce o Uživatelský účet.
  3. Provedení registrace Uživatelského účtu je přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
  4. Registrace Školy může být provedena rovněž změnou nastavení oprávnění Uživatele již existujícího uživatelského účtu založeného za Podmínek služby pro individuální uživatele, a to na žádost tohoto Uživatele.
  5. Po provedení registrace ze strany Provozovatele je Uživatelský účet neaktivní a Smlouva je účinná pouze v rozsahu vztahujícím se k vedení Uživatelského účtu v databázi (uložení Přihlašovacích údajů).
  6. Uživatelský účet je plně aktivní po prvním přihlášení Školy, při kterém Škola rovněž vyslovuje souhlas s těmito VOP. Pakliže nedojde k aktivaci účtu – přihlášení Školy a udělení souhlasu – do 1 roku od žádosti Školy je Provozovatel oprávněn Uživatelský účet odstranit.
  7. Škola a Provozovatel jsou oprávněni využít zjednodušený proces objednávky pro prodloužení Licence k Aplikaci. Provozovatel v takovém případě přímo osloví školu s nabídkou prodloužení Licence a v případě potvrzení a úhrady ze strany Školy poskytne Licenci na další sjednané období. Takto je oprávněn postupovat také Partner Provozovatele, který v takovém případě připojí prodloužení Licence k nabídce dalších jím poskytovaných služeb v souladu s jeho zavedenou obchodní praxí. Nabídka prodloužení Licence je pro Školu nezávazná a Škola je oprávněna ji sdělením Partnerovi či neuhrazením odpovídající částky odmítnout.
 3. Užívání Aplikace
  1. Provozovatel uděluje Škole Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu, případně sjednaných zvlášť.
  2. Škola se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v cenové nabídce či sjednané zvlášť.
  3. Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Škola za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
  4. Škola je oprávněna i bez souhlasu Provozovatele udělit Podlicenci k užívání Aplikace Koncovému uživateli. Škola nemá právo udělit Podlicenci třetím osobám odlišným od Koncového uživatele. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část užívanou Školou, případně i Koncovými uživateli kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
  5. Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Škole.
  6. Provozovatel je po uplynutí doby, na kterou Škola udělila Koncovému uživateli Podlicenci, oprávněn plně nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Koncového uživatele.
  7. Škola má právo na užívání Aplikace a zpřístupnění Aplikace Koncovým uživatelům za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
  8. Škola se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda a dále se zavazuje poučit o způsobu užívání Aplikace Koncové uživatele.
 4. Databáze
  1. Škola nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejména pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací a zavazuje se touto povinností zavázat i Koncové uživatele.
  2. Škola a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Školou nebo Koncovým uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Škole nebo Koncovému uživateli jejich jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
  3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
 5. Osobní údaje a cookies
  1. Zpracování osobních údajů zástupců a zaměstnanců Provozovatelem je upraveno v samostatných dokumentech „Zásady zpracování osobních údajů“ a Prohlášení o užívání souborů cookies“, které jsou dostupné na internetových stránkách Provozovatele.
  2. Provozovatel na základě těchto VOP a Smlouvy poskytuje Škole službu v podobě možnosti užití Aplikace, mezi jejíž hlavní funkcionality patří řízení osobního rozvoje a kariérní diagnostika Koncového uživatele. V této souvislosti nakládá s osobními údaji Koncových uživatelů, které Provozovateli zpřístupní Škola. Dochází tak ke zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR.
  3. Veškerá práva a povinnosti Školy a Provozovatele související se zpracováním osobních údajů Provozovatelem jako zpracovatelem pro Školu jako správce jsou upraveny v Podmínkách zpracování osobních údajů, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, tvoří její přílohu a jsou dostupné na internetových stránkách Provozovatele.
 6. Odpovědnost za škodu
  1. Škola se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele plynoucí ze Smlouvy, v souvislosti s plněním Smlouvy nebo z těchto VOP.
 7. Změna VOP
  1. Škola bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
  2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit. Aktuální verze těchto VOP bude vždy uvedena na webových stránkách Provozovatele. V případě, že Provozovatel změní VOP v podstatné míře, budou změny Škole oznámeny prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Školou do Aplikace.
  3. Škola má v případě nesouhlasu se změnou VOP právo o nesouhlasu informovat Provozovatele a navrhnout svou verzi změny VOP. Provozovatel vezme návrh Školy v úvahu a buď jej zapracuje do VOP, anebo ponechá verzi změny VOP navrženou Provozovatelem. Pokud s konečným zněním VOP Škola nesouhlasí, má právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ní a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dvou kalendářních měsíců, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, a o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
  4. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.
 8. Rozhodné právo
  1. Rozhodným právem pro Smlouvu tvořenou těmito VOP nebo právní vztahy, které vznikly v souvislosti se Smlouvou (včetně závazků k náhradě újmy vzniklé porušením povinností dle Smlouvy nebo k vydání bezdůvodného obohacení), je právní řád České republiky (s výjimkou kolizních norem mezinárodního práva soukromého).
  2. K rozhodování sporů týkajících se závazků ze Smlouvy nebo týkajících se vztahů, které vznikly v souvislosti se Smlouvou včetně závazků k náhradě újmy vzniklé porušením povinností dle Smlouvy nebo k vydání bezdůvodného obohacení), jsou pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.
 9. Účinnost
  1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 8. 5. 2019. Aktuální verze ze dne 1. 11. 2021.