Zásady zpracování osobních údajů

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které společnost Salmondo CZ, s.r.o., se sídlem Tábor 2333/8, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 05588600, zapsána do obchodního rejstříku pod spisovou značkou C 96438 u Krajského soudu v Brně (dále jen „My“ anebo „Naše společnost“) o Vás, jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“). Subjektem údajů jste v případě, že se registrujete v Naší aplikaci Salmondo a jste jejími uživateli nebo jste byli pozváni k registraci, případně Vám uživatel sdílel své výsledky, jste účastníky některé z Námi pořádaných soutěží, při Vaší návštěvě Našeho webu došlo k vyvolání chybového stavu nebo jste Naši společnost sami kontaktovali.

Tyto Zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké kategorie údajů jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu zakládáme Naše právo Vaše údaje zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný právní důvod) a po jakou dobu je budeme zpracovávat.

Tyto Zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči Nám můžete uplatnit.

Zpracování Vašich osobních údajů vnímáme jako závazek a se zřetelem k ochraně těchto údajů přistupujeme již k návrhu Naší služby a software. Základní jsou pro nás 3 principy:

 1. Racionální zpracování – používáme údaje v minimálním nutném rozsahu pro splnění účelu, za jakým jsou poskytovány.
 2. Transparentnost – náležitě Vás informujeme o tom, jakými osobními údaji disponujeme, a to zejména v případě, že se chystáte provést významnou operaci pracující s údaji.
 3. Zabezpečení – pracujeme s technologiemi a interními přístupy, které odpovídají dobré praxi v oboru při zabezpečení dat a Naše postupy v této oblasti průběžně aktualizujeme v souladu s vývojem.

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účely, které jsou stanoveny v následujících podkapitolách.

Pro Vaší lepší orientaci v Zásadách můžete využít níže uvedené osnovy.

Co konkrétně hledáte?

1. Zpracování osobních údajů

1.1. Zpracování spojené s registrací uživatelského profilu do aplikace Salmondo

1.2. Zpracování spojené se zakoupením placených služeb aplikace Salmondo

1.3. Zpracování spojené s udělením licence dalšímu možnému uživateli

1.4. Zpracování spojené se sdílením výsledků uživatele

1.5. Zpracování spojené s Vaší účastí v soutěži

1.6. Zpracování spojené s kontaktováním Naší společnosti

1.7. Zpracování spojené se zabezpečením Naší aplikace

2. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

3. Jaká jsou Vaše práva?

3.1. Právo na odvolání souhlasu

3.2. Právo na přístup

3.3. Právo na opravu

3.4. Právo na výmaz

3.5. Právo na omezení zpracování

3.6. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

3.7. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

3.8. Právo na stížnost

4. Cookies

5. Změny zásad zpracování osobních údajů

6. Účinnost

 1. Zpracování osobních údajů

  Osobními údaji jsou informace, které o Vás zpracováváme, a to například jméno, příjmení, místo bydliště a další.

  Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji prováděná za určitým účelem nebo cílem, a to manuálně či automaticky, elektronicky či v papírové formě. Zejména se jedná o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.

  Za různými účely zpracováváme o uživatelích Naší aplikace a návštěvnících Našeho webu různé kategorie osobních údajů. Jde konkrétně o tyto kategorie:

  • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, profilová fotografie, vzdělání, pracovní pozice);
  • adresní údaje (v případě soutěže místo bydliště);
  • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, někdy i telefonní číslo);
  • přihlašovací údaje (např. e-mailová adresa, otisk hesla);
  • identifikační údaje Vašeho zařízení (např. IP adresa, použitý prohlížeč);
  • informace o licenční smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami, Vámi i Námi (např. informace o smlouvě zahrnující datum uzavření, délku trvání, datum a důvod ukončení, druh licence, odměnu);
  • informace sdělené Vámi (jakékoliv informace, které jsou obsahem vzájemné komunikace);
  • údaje související se správou uživatelského účtu (údaje vyplněné uživatelem v rámci modulů aplikace, datum registrace, datum poslední aktualizace profilu, , otisk klíče pro přihlašování pomocí FB);
  • provozně-bezpečnostní údaje (čas a adresa vzniku chybového stavu);
  • údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb (např. číslo účtu).

  To, jaké osobní údaje zpracováváme o Vás, za jakými účely a jak dlouho, záleží na tom, jak a proč jste nám své osobní údaje sdělili, případně jak jsme je o Vás získali. Dále naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů podle toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází.

  1. Zpracování spojené s registrací uživatelského profilu do aplikace Salmondo

   Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost vytvořit si uživatelský účet do aplikace Salmondo, prostřednictvím kterého můžete vyzkoušet Naše služby psychologických a jiných testů a můžete si pořídit licenci k plné verzi aplikace. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

   Účel

   Rozsah zpracovávaných informací

   Právní titul

   Doba zpracování

   Registrace uživatelského účtu, poskytování služeb aplikace, včetně související komunikace v souvislosti s poskytováním služeb a uživatelskou podporou

   • Identifikační údaje
   • Kontaktní údaje
   • Přihlašovací údaje
   • Údaje související se správou uživatelského účtu
   • Informace o licenční smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami, Vámi i Námi

   Nezbytnost pro splnění smlouvy

   Do uplynutí 30 dnů od zrušení účtu, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení

   Zasílání newsletteru, akčních nabídek našich produktů nebo služeb

   Identifikační údaje

   Kontaktní údaje

   Informace související se správou uživatelského účtu (datum registrace, míra využití modulů aplikace)

   Informace o licenční smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami, Vámi i Námi (druh licence)

   Oprávněný zájem Naší společnosti spočívající v zasílání akčních nabídek vlastních produktů či služeb osobám, které vyjádřily zájem o Naše produkty a služby tím, že si zřídily uživatelský účet

   Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřeje obchodní nabídky dostávat, nejdéle do okamžiku zrušení účtu

   Oslovení uživatele za účelem získání jeho zpětné vazby k užití aplikace

   Identifikační údaje

   Kontaktní údaje

   Informace související se správou uživatelského účtu (datum registrace, míra využití modulů aplikace)

   Informace o licenční smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami, Vámi i Námi (druh licence)

   Oprávněný zájem spočívající ve zlepšování poskytování Našich služeb

   Do podání oprávněné námitky proti zpracování, nejpozději do 30 dnů od zrušení účtu

   Abyste mohli využívat Našich služeb osobnostních a obdobných testů, je potřeba, abyste se registrovali do Naší aplikace Salmondo. Údaje, které vyplníte v registračním formuláři, jsou smluvním požadavkem a bez jejich poskytnutí nejsme schopni Vás zaregistrovat a dále spravovat Váš uživatelský účet.

   Takto získané osobní údaje si dovolujeme zpracovávat i za dalšími účely (zasílání obchodních sdělení a získání zpětné vazby). Toto zpracování není smluvním ani zákonným požadavkem a máte tedy právo ovlivnit, resp. ukončit zpracování Vašich osobních údajů za těmito účely.

   Vedle toho zpracováváme Vaši emailovou adresu zadanou v rámci registračního formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet Naše produkty či služby. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku postupem uvedeným v kapitole 3.7, na základě které ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud Nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).

   Dovolujeme si Vám rovněž zasílat dotazník zpětné vazby, a to proto, abychom se dozvěděli Váš názor na aplikaci a mohli tak zlepšovat naše služby. Proti zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem můžete podat námitku postupem uvedeným v kapitole 3.6.

  2. Zpracování spojené se zakoupením placených služeb aplikace Salmondo

   Jestliže se rozhodnete objednat a využívat placenou verzi aplikace Salmondo, zpracováváme o Vás dále Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

   Účel

   Rozsah zpracovávaných informací

   Právní titul

   Doba zpracování

   Vyřízení objednávky, včetně zaplacení, poskytnutí služby a související komunikace

   • Identifikační údaje
   • Kontaktní adresa
   • Informace o licenční smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami, Vámi i Námi
   • Údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb

   Nezbytnost pro splnění smlouvy

   Do 3 let od splnění smlouvy (poskytnutí služby a zaplacením ceny); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy (poskytnutí služby a zaplacením ceny)

   Plnění zákonných povinností v oblasti práva ochrany spotřebitelů, účetnictví a daňového práva

   • Identifikační údaje
   • Kontaktní adresa
   • Informace o licenční smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami, Vámi i Námi
   • Údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb

   Plnění právní povinnosti

   Po dobu stanovenou právními předpisy

   Plnění zákonných povinností týkajících se umožnění a vyřízení reklamace služby

   • Identifikační údaje
   • Kontaktní údaje
   • Informace o licenční smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami, Vámi i Námi
   • Údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb

   Plnění právní povinnosti

   Po dobu trvání smlouvy a po dobu 3 let od splnění smlouvy; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy

   Pokud se rozhodnete si od nás objednat placenou verzi aplikace Salmondo, jsou výše uvedené údaje nezbytné k tomu, abychom Vaši objednávku mohli vyřídit, uzavřít s Vámi licenční smlouvu za úplatu, na jejímž základě Vám službu rozšířené verze aplikace poskytneme, a tuto smlouvu splnit. Takto získané osobní údaje jsou smluvním požadavkem a bez jejich poskytnutí nejsme schopni smlouvu plnit.

   Mimo výše uvedené musíme plnit povinnosti stanovené právními předpisy a některé Vaše osobní údaje zpracovávat v souladu se zákonnými požadavky.

   V rámci plnění zákonných požadavků spotřebitelského práva máme v případě, že jste spotřebitelem, povinnost o Vás zpracovávat osobní údaje nezbytné k tomu, abychom Vám umožnili a případně vyřídili reklamaci služby, kterou jsme Vám poskytli.

  3. Zpracování spojené s udělením licence dalšímu možnému uživateli

   Licence k plné verzi aplikace je spojena se zasláním e-mailové zprávy s aktivačním klíčem. Pokud jste příjemcem této zprávy, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

   Účel

   Rozsah zpracovávaných informací

   Právní titul

   Doba zpracování

   Zaslání aktivačního klíče a výzva k aktivaci plné verze účtu

   • Kontaktní údaje (e-mailová adresa)

   Souhlas (pokud jste o licenci žádali sami) či oprávněný zájem (byla-li udělena třetí osobou)

   Po dobu nejdéle 1 roku od odeslání aktivačního klíče, max. do jeho odvolání souhlasu či zpracování námitky

   Údaje, které zpracováváme výše uvedenými způsoby, nejsou smluvním ani zákonným požadavkem, a z tohoto důvodu máte právo ovlivnit, resp. zažádat o ukončení takového zpracování osobních údajů.

   Pokud jste osobou pozvanou do plné verze aplikace Salmondo, zpracováváme Vaši e-mailovou adresu na základě Vašeho souhlasu, pokud jste si licenci sami vyžádali (Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to postupem uvedeným v kapitole 3.1), případně na základě oprávněného zájmu, pokud Vám byla licence udělena třetí osobou (Proti takovému zpracování osobních údajů máte právo podat námitku postupem uvedeným v kapitole 3.6).

  4. Zpracování spojené se sdílením výsledků uživatele

   Jako uživatel aplikace Salmondo můžete své výsledky sdílet s dalšími osobami, zejména s Vašimi rodiči, pedagogicko-psychologickými či školními poradci. Pokud jako uživatel takto své osobní údaje sdílíte, anebo jste rodičem uživatele, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, z oprávnění (právního titulu) a po dobu uvedenou zde:

   Účel

   Rozsah zpracovávaných informací

   Právní titul

   Doba zpracování

   Sdílení uživatelem zvolených výsledků (opt-in) školnímu poradci, poradci PPP, rodiči

   Uživatel:

   • Identifikační údaje
   • Uživatelem zvolené údaje vyplněné v rámci modulů aplikace

   Souhlas

   Jednorázově k zpřístupnění výsledků

   Zpřístupnění informací sdílených uživatelem, kterým je žák nebo student školy

   Rodič:

   • Kontaktní údaje (e-mailová adresa)
   • Datum poslední operace v účtu

   Souhlas

   Do deaktivace přístupu rodičem, nejdéle po dobu 1 roku od zpřístupnění výsledků

   Údaje, které zpracováváme výše uvedenými způsoby, nejsou smluvním ani zákonným požadavkem, a z tohoto důvodu máte právo ovlivnit, resp. zažádat o ukončení takového zpracování osobních údajů.

   Jako uživatel máte právo sdílet výsledky provedených testů školnímu poradci, poradci pedagogicko-psychologické poradny nebo Vašemu rodiči. Ke sdílení potřebujeme Váš souhlas, který můžete odvolat postupem uvedeným v kapitole 3.1.

   Pokud jste rodičem a Vaše děti Vám sdílí výsledky svých testů, je potřeba, abyste kliknutím na příslušný odkaz dali souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k monitoringu Vašich operací na uživatelském účtu Vašeho dítěte. Svůj souhlas můžete odvolat postupem uvedeným v kapitole 3.1.

  5. Zpracování spojené s Vaší účastí v soutěži

   Účel

   Rozsah zpracovávaných informací

   Právní titul

   Doba zpracování

   Zpracování soutěže, vybrání vítěze, vyhlášení a zveřejnění vítěze na stránkách a sociálních sítích

   • Identifikační údaje, vč. fotografie
   • Adresní údaje
   • Kontaktní údaje

   Souhlas

   Do odvolání souhlasu, nejpozději do 1 roku od zveřejnění soutěže (zveřejnění vítěze na blogu či na sociálních sítích po dobu existence příspěvku)

   Údaje, které zpracováváme v rámci soutěže, nejsou smluvním ani zákonným požadavkem, a z tohoto důvodu máte právo ovlivnit, resp. zažádat o ukončení takového zpracování osobních údajů.

   Pokud se chcete účastnit Naší soutěže, potřebujeme od Vás získat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Svůj souhlas můžete odvolat postupem uvedeným v kapitole 3.1

  6. Zpracování spojené s kontaktováním Naší společnosti

   Na základě kontaktních informací dostupných na webových stránkách https://www.salmondo.cz/kontakt můžete kontaktovat Naši společnost. V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

   Účel

   Rozsah zpracovávaných informací

   Právní titul

   Doba zpracování

   Zodpovězení dotazu a vzájemná komunikace

   • Identifikační údaje
   • Kontaktní údaje
   • Informace sdělené Vámi

   Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu

   Po dobu 1 roku od zodpovězení dotazu, popřípadě po dobu 1 roku od poslední komunikace mezi Naší společností a Vámi v rámci příslušného dotazu

   Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné a nejedná se o zákonný ani smluvní požadavek, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám odpovědět na Váš dotaz.

   Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku postupem uvedeným v kapitole 3.6.

  7. Zpracování spojené se zabezpečením Naší aplikace

   Při návštěvě Našich webových stránek a aplikace může dojít k situaci, kdy přístup na určitou adresu bude neoprávněný či vyvolá chybový stav z jiného důvodu. V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

   Účel

   Rozsah zpracovávaných informací

   Právní titul

   Doba zpracování

   Zabezpečení aplikace, ochrana dat, prevence chyb

   • Identifikační údaje Vašeho zařízení
   • Provozně-bezpečnostní údaje

   Oprávněný zájem na bezpečném a spolehlivém poskytování služeb

   Po dobu 3 měsíců od vyvolání chybového stavu.

   Zpracování těchto osobních údajů není zákonný ani smluvní požadavek, nicméně bez jejich zpracování bychom nemohli adekvátně reagovat na bezpečnostní hrozby či technické problémy. Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku postupem uvedeným v kapitole 3.6.

 2. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

  Není možno předem jednoznačně určit, komu bude v rámci zpracování nutno Vaše osobní údaje poskytnout. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

  Příjemce

  Důvod zpřístupnění

  Osoba zajišťující chod webu a Naší aplikace a dalšího software (počítačových systémů)

  Potřebujeme, aby Nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval Naše internetové stránky a chod aplikace a dalšího software.

  Osoby poskytující marketingové a grafické služby

  S přípravou a realizací marketingových kampaní (spočívajících rovněž v zasílání obchodních nabídek) Nám pomáhají marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici.

  Poskytovatelé webových statistik a provozovatelé sociálních sítí

  K tomu, abychom mohli analyzovat Vaše chování na Našich webových stránkách a zlepšovat tak webové stránky, potřebujeme využít služeb poskytovatelů webových statistik a provozovatelů sociálních sítí, kteří poskytují služby cookies.

  Provozovatele sociálních sítí využíváme například i ke zveřejnění soutěží a vyhlášení vítězů soutěže.

  Příjemce sdílených výsledků

  Stejně tak budeme Vaše osobní údaje sdílet s těmi, kterým budete sdílet výsledky svých testů (např. školní či pedagogicko-psychologičtí poradci, rodiče).

  Externí účetní a auditoři

  Naši účetní a daňovou agendu můžeme svěřit odborníkům mimo Naši společnost a v takovém případě jim musíme zpřístupnit Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy s Vámi a splnění našich zákonných povinností.

  Osoby zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.)

  Abychom mohli zajistit řádný platební styk (funkce platební brány, stržení plateb, blokace plateb apod.), musíme Vaše osobní údaje předat osobě, která platební styk zajišťuje.

  Právní a daňoví poradci

  Občas může vzniknout potřeba, abychom do informací o právních vztazích s Vámi nechali nahlédnout právní či daňové poradce. Jde o osoby, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

  Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

 3. Jaká jsou Vaše práva?

  S ohledem na skutečnost, že Naše společnost o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u Nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že Nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a My se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně e-mailem na adrese info@salmondo.cz, poštou na korespondenční adrese Naší společnosti Salmondo CZ, s.r.o., Tábor 2333/8, 616 00 Brno, popř. způsobem uvedeným níže.

  1. Právo na odvolání souhlasu

   Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí zaslanou na adresu info@salmondo.cz.

   Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

   Pokud si nepřejete dále využívat služeb Naší aplikace, můžete také zrušit svůj účet, což můžete provést sami v nastavení svého účtu.

  2. Právo na přístup

   Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

   V celkovém rozsahu je možné Vám na Vaši žádost zaslat kopii Vašich osobních údajů. Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

  3. Právo na opravu

   Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

   Své údaje částečně můžete opravit sami, a to v rámci svého uživatelského účtu.

  4. Právo na výmaz

   Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

   • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
   • Vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně;
   • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
   • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
   • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
   • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
   • Naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán souhlas rodiče s takovým zpracováním.

   Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po Nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Vás Naše společnost bude informovat o důvodu, na základě kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány.

  5. Právo na omezení zpracování

   V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

   Toto právo máte také v těchto případech:

   • zpracování Vašich osobních údajů Naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;
   • Naše společnost již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
   • vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společností, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda Náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

  6. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

   S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v Našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

  7. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

   Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

  8. Právo na stížnost

   V případě, kdy všechna výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .

 4. Cookies

  Naše webové stránky www.salmondo.cz používají tzv. cookies. Informace k tomu, jakým způsobem, za jakými účely a v jakém rozsahu soubory cookies používáme, naleznete v Prohlášení o užívání souborů cookies.

 5. Změny zásad zpracování osobních údajů

  Tyto zásady mohou být jednou za čas změněny. Aktuální verze bude vždy uvedena na Našich webových stránkách a pokud by byly změny významné, budeme vás o nich informovat také mailem.

 6. Účinnost

  Tyto zásady jsou účinné od 8. 4. 2019. U uživatelů registrovaných před tímto datem se účinnost odkládá o 1 měsíc.