Podmínky služby pro individuální uživatele

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí následujícími obchodními podmínkami.

 1. Definice
  1. V těchto obchodních podmínkách:
   1. „Provozovatel“ je společnost Salmondo CZ, s.r.o., IČ: 05588600, se sídlem Tábor 2333/8, 616 00 Brno, společnost je zapsána do obchodního rejstříku pod spisovou značkou C 96438 u Krajského soudu v Brně.
   2. „Aplikace“ znamená webovou aplikaci s názvem Salmondo, mezi jejíž hlavní funkcionality patří řízení osobního rozvoje a kariérní diagnostika a která je dostupná z internetové adresy www.salmondo.cz.
   3. „VOP“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky služby Salmondo.
   4. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
   5. „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
   6. „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
   7. „Podlicence“ znamená licence poskytnutá třetí osobě, a to za podmínek uvedených v těchto VOP. „Uživatel“ znamená jakoukoliv fyzickou osobu, která je občanem České republiky starším 13 let.
   8. “Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
   9. „Smluvní strany“ znamenají Provozovatele a Uživatele jako strany Smlouvy.
   10. „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména a hesla Uživatele, kterou Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování či v nastavení Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace, případně která je Uživateli přiřazena do databáze Aplikace Provozovatelem a uživatel ji může v nastavení Aplikace měnit.
 2. Úvodní ustanovení
  1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy.
  2. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  3. Znění VOP může Provozovatel měnit či doplňovat postupem uvedeným v čl. 12.
 3. Proces uzavření Smlouvy o užívání Aplikace
  1. Proces uzavření Smlouvy o užívání Aplikace při registraci Uživatelem
   1. Vyplnění registračního formuláře a potvrzení vyplnění tlačítkem „REGISTROVAT SE“ či „REGISTROVAT SE PŘES FACEBOOK“ na stránce „Registrace“, případně tlačítkem „ODESLAT” na stránce „Aktivace účtu” v rámci rozhraní Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele.
   2. Provedení registrace nebo aktivace účtu Provozovatelem a jejich potvrzení e-mailem je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele, kterým dochází k uzavření Smlouvy.
   3. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost ustanovení těchto VOP.
  2. Proces uzavření Smlouvy o užívání Aplikace při registraci Provozovatelem
   1. Registrace Uživatele může být provedena rovněž na žádost zájemce Provozovatelem.
   2. Žádost o vytvoření Uživatelského účtu a poskytnutí nezbytných údajů ze strany zájemce je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany zájemce o Uživatelský účet.
   3. Provedení registrace Uživatelského účtu a její potvrzení e-mailem je přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
   4. Po provedení registrace ze strany Provozovatele je Uživatelský účet neaktivní a Smlouva je účinná pouze v rozsahu vztahujícím se k vedení Uživatelského účtu v databázi (uložení Přihlašovacích údajů).
   5. Uživatelský účet je plně aktivní po prvním přihlášení Uživatele, při kterém Uživatel rovněž vyslovuje souhlas s těmito VOP. Pakliže nedojde k aktivaci účtu – přihlášení Uživatele a udělení souhlasu – do 1 roku od žádosti Uživatele, je Provozovatel oprávněn Uživatelský účet odstranit.
   6. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Provozovateli.
   7. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí Uživatel sám a bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového připojení, využívaného Uživatelem.
   8. Ustanovení odst. 3.2.6 a 3.2.7 platí obdobně pro uzavření Smlouvy dle odst. 3.1.
 4. Užívání Aplikace
  1. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
  2. Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace. Není-li u konkrétního způsobu použití (zejména u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.
  3. V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
  4. V případě, že se jedná o Licenci poskytovanou bezplatně ke zkušební verzi Aplikace, je Licence udělena na dobu neurčitou a je možné ji ukončit zrušením Uživatelského účtu.
  5. V případě aktivace plné verze Aplikace se Licence uděluje za odměnu, a to na dobu 1 roku od okamžiku aktivace plné verze Uživatelského účtu.
  6. Provozovatel může udělit bezplatně i Licenci k plné verzi Aplikace, v takovém případě je doba Licence stanovena individuálně Provozovatelem a Uživatel se s ní může seznámit v Uživatelském účtu.
  7. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě Podlicenci k užívání Aplikace.
  8. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
  9. Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
  10. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
  11. Uživatel bere na vědomí, že k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a webový prohlížeč.
  12. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
  13. Uživatel není povinen hradit žádné náklady na zpřístupnění a provoz Aplikace.
 5. Odměna a platební podmínky
  1. Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu jsou stanoveny v Aplikaci.
  2. Není-li Licence poskytována bezúplatně, Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci jedním z následujících způsobů:
   1. bezhotovostně platební/kreditní kartou přes internetové rozhraní;
   2. bezhotovostně převodem na účet Provozovatele uvedený v objednávce;
   3. v hotovosti prostřednictvím platebního kanálu superCash, zejména na některém z terminálů společnosti SAZKA sázková kancelář, a.s.;
   4. bezhotovostně prostřednictvím účtu na platební službě GoPay;
   5. platbou pomocí kryptoměny bitcoin.
  3. V případě bezhotovostní platby je odměna splatná dle pokynů stanovených Provozovatelem v objednávce. Je-li bezhotovostní platba prováděna převodem na účet Provozovatele, je Uživatel povinen uhradit odměnu společně s uvedením variabilního symbolu uvedeného v objednávce.
  4. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictvím Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací, se považují za zaplacená připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
 6. Odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu
  1. Uživatel při aktivaci vyjadřuje výslovnou žádost, aby mu byla služba aktivována co nejdříve, tedy aby Provozovatel začal s plněním před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení od Smlouvy. Dle § 1837 písm. a) a l) Občanského zákoníku nemá v případě služby spočívající rovněž v dodání digitálního obsahu Uživatel právo na odstoupení od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy stanovené § 1829 Občanského zákoníku.
 7. Databáze
  1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejména pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
  2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
  3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
 8. Odpovědnost za vady
  1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně odpovědnosti Provozovatele za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 1914 a násl. Občanského zákoníku.
  2. Provozovatel odpovídá Uživateli, že služby Aplikace poskytuje bez vad. Provozovatel plní vadně zejména pokud:
   1. poskytne plnění, které nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, konkrétně v Aplikaci nefungují všechny prvky tak, jak byly vymezeny v popisu Aplikace dostupném při uzavření Smlouvy;
   2. neupozorní na vady, které předmět plnění (užívání Aplikace) má, ačkoliv se při takovém předmětu plnění obvykle nevyskytují;
   3. ujistí Uživatele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání;
   4. k předmětu plnění uplatňuje práva třetí osoba, ledaže o takovém omezení Uživatel věděl nebo musel vědět (tzv. právní vada).
  3. Uživatel v postavení spotřebitele má právo se domáhat:
   1. jde-li o vadu odstranitelnou, bezplatné opravy nebo doplnění toho, co chybí, a pokud nelze vadu opravit nebo doplnit, přiměřené slevy z odměny;
   2. jde-li o vadu neodstranitelnou anebo opakovaně nemožnou odstranit, přiměřené slevy z odměny, případně může odstoupit od smlouvy.
  4. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění:
   1. Uživatel má právo uplatnit právo z vady, která se nacházela na předmětu plnění v okamžiku zpřístupnění Aplikace Uživateli, do 6 měsíců od dne tohoto zpřístupnění.
  5. Reklamace (oznámení vad) předmětu plnění:
   1. Uživatel je povinen reklamovat vady oznámením vad zaslaným z adresy elektronické pošty Uživatele uvedené ve webovém rozhraní Aplikace na adresu elektronické pošty Provozovatele vymezené v odst. 7.
   2. V oznámení vad Uživatel uvede zejména v čem dle něj vada spočívá, jak se vada projevuje a jakých práv uvedených v odst. 3 se Uživatel domáhá.
  6. Vyřízení reklamace Provozovatelem:
   1. O reklamaci, podanou Uživatelem, rozhodne Provozovatel ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamaci, podanou Uživatelem, je Provozovatel povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. O výsledku vyřízení reklamace informuje Provozovatel zasláním e-mailové zprávy (reklamačního protokolu) na e‑mailovou adresu Uživatele.
   2. V reklamačním protokolu Provozovatel uvede:
    1. datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
    2. důvody reklamace;
    3. způsob vyřízení reklamace požadovaný Uživatelem;
    4. zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo doplnění předmětu plnění);
    5. zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 9. Další práva a povinnosti Smluvních stran
  1. Údaje o uzavření Smlouvy včetně těchto VOP jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím webových stránek Provozovatele z adresy uvedené v odst. 1.2;
  2. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu. Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontaktní adresa je uvedena v Aplikaci;
  3. Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Aplikace jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  4. Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní Aplikace používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní Aplikace. Webové rozhraní Aplikace je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů Provozovatele a který je v souladu s jeho určením.
  5. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 10. Osobní údaje a cookies
  1. Zpracování osobních údajů Uživatele Provozovatelem je upraveno v samostatných dokumentech „Zásady zpracování osobních údajů“ a Prohlášení o užívání souborů cookies“, které jsou dostupné na internetových stránkách Provozovatele.
 11. Doručování
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s poskytnutím či užíváním Licence musí být druhé Smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Uživateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu.
 12. Změna VOP
  1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
  2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jednoho kalendářního měsíce, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
  3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.
 13. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
  2. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů;
  3. Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení par. 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku;
  4. V případě sporu mezi Uživatelem, který je spotřebitel, a Provozovatelem, může Uživatel využít možnosti mimosoudního řešení sporu, a to pokud se obrátí na subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel stanovených příslušnými právními předpisy a v souladu s informacemi uvedenými na stránkách České obchodní inspekce. Spotřebitelé mohou mimosoudní řešení sporů zahájit také on-line pomocí platformy ODR pro on-line řešení sporů spotřebitelů, dostupné na adrese ec.europa.eu/consumers/odr.
  5. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
  6. Smlouva včetně VOP je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není Uživateli přístupná.
  7. Kontaktní údaje Provozovatele:
   Adresa pro doručování: Salmondo CZ, s.r.o., IČ: 05588600, se sídlem Tábor 2333/8, 616 00 Brno
   Adresa elektronické pošty: info@salmondo.cz
  8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 8. 4. 2019. U uživatelů registrovaných před tímto datem se účinnost odkládá o 1 měsíc.