Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Salmondo CZ, s.r.o., IČ: 05588600, se sídlem Tábor 2333/8, 616 00 Brno, zapsána do obchodního rejstříku pod spisovou značkou C 96438 u Krajského soudu v Brně.

Základní principy

Při poskytování naší služby zpracováváme osobní údaje. Vnímáme to jako závazek a se zřetelem k ochraně těchto dat přistupujeme již k návrhu naší služby a software. Základní jsou pro nás 3 principy.
  1. Racionální zpracování – používáme údaje v minimálním nutném rozsahu pro splnění účelu, za jakým jsou poskytovány. V těchto zásadách uvádíme široký výčet osobních údajů, které mohou být zpracovány, reálně je zpracovávána u každého uživatele jen část, která je nezbytně nutná.
  2. Transparentnost – o tom, jakými osobními údaji disponujeme, vás náležitě informujeme, a to i zejména v případě, že se chystáte provést významnou operaci pracující s údaji.
  3. Zabezpečení – pracujeme s technologiemi a interními přístupy, které odpovídají dobré praxi v oboru při zabezpečení dat. A naše postupy v této oblasti průběžně aktualizujeme v souladu s vývojem.


Zpracování osobních údajů a kontaktní údaje

Informujeme vás jako návštěvníky našeho webu a uživatele naší aplikace o níže popsané práci s osobními údaji a zásadách jejich ochrany. Na ochraně vašich osobních údajů nám záleží a budeme se tedy důsledně řídit těmito zásadami. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit či budete mít jiný dotaz či podnět k zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na e-mailové adrese info@salmondo.cz, nebo se obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů Ing. Tibora Kučeru.

Údaje návštěvníků webu

Za účelem analýz používání našeho webu, poskytnutí jeho funkcí a zlepšování uživatelského zážitku (UX) sbíráme pomocí souborů cookies některé informace o návštěvách webu. Informace, které mohou být zaznamenány, jsou: IP adresa, údaje o navštívených stránkách webu a čase stráveném na nich, údaj o vstupní a výstupní adrese, údaje o kliknutí na tlačítko, údaje o událostech – registraci do aplikace a nákupu v aplikaci, údaje o používaném zařízení (operační systém, mobilní telefon/počítač). Tyto informace předáváme ke zpracování našim partnerům, kteří nám poskytují analytické služby pro náš web, kteří je skladují po 28 dní (FB Pixel) a 13 měsíců (Google Analytics). Tyto informace slouží pouze ke sledování obecných trendů ve využívání našeho webu a zpracovávány jsou v rámci našeho oprávněného zájmu a pro plnění podmínek služby.

Použití cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například jazykové nastavení služby. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější, provozovatel webu může také získat některé statistiky o jeho provozu. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu vašim potřebám, proto soubory cookies používá téměř každá webová stránka na světě.

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto webových stránek. V okamžiku otevření okna vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku.

Naše webové stránky a služba využívají pro svoji činnost soubory cookies, včetně trvalých. Slouží k získání některých statistik, jak je popsáno výše, a také uchování nastavení a funkcí aplikace tak, aby se vám dobře používala. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče.

Údaje uživatelů služby a zákazníků

Abychom vám mohli poskytnout služby Salmonda, kvůli kterým jej využíváte, konkrétně správa uživatelského účtu, služby modulů aplikace, zasílání zpráv v rámci poskytovaných služeb aplikace (bez obchodních sdělení) a uživatelská podpora, zpracováváme některé osobní údaje. Informace, které mohou být zaznamenány, jsou: e-mailová adresa, heslo, IP adresa, použitý prohlížeč a informace o aktivních operacích, volitelné uživatelské údaje (jméno a příjmení, profilová fotka, datum narození, pohlaví, vzdělání, pracovní pozice, další nastavení), údaje vyplněné uživatelem v rámci modulů aplikace, datum registrace, datum poslední aktualizace profilu, druh licence, kód affiliate odkazu. K těmto informacím máte přístup vy, pracovník Salmonda jen v nezbytně nutném rozsahu – například pro vyřízení požadavku technické podpory. Pro technické účely může mít k datům přístup též náš externí vývojář. O dalším sdílení rozhodujete jedině vy – na vaši žádost může být příjemcem dat váš přidělený poradce v rozsahu, v jakém mu data nasdílíte. Tyto informace jsou zpracovávány po dobu poskytování našich služeb a ochrannou lhůtu 30 následujících dní, a to z titulu plnění smlouvy.

V případě že od nás nakoupíte placené služby, vaše e-mailová adresa, cena a předmět objednávky (v případě nákupu mimo aplikaci také jméno a příjmení) budou zpracovány za účelem vyřízení objednávky a inkasování platby, případného vyřízení reklamace, účetního a daňového zpracování. V případě objednávky v rámci aplikace k nim může mít přístup též náš externí vývojář při technických zásazích do systému a jejich příjemcem je náš poskytovatel platební brány. Nezávisle na formě nákupu mohou mít k údajům přístup také naši poskytovatelé účetních, daňových a právních služeb. Tyto údaje jsou zpracovávány při plnění smlouvy a právních povinností, a to po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení objednávky. U vybraných údajů však může být prodloužena pro splnění zákonných povinností, mezi které patří například účetní archivace.

Zasílané e-maily, soutěže

Součástí funkcí aplikace je zasílání e-mailových připomínek vlastních cílů či tzv. denní check-iny. Nastavení, zda vám tyto maily mají být zasílány, je plně na vás, činíte jej v rámci používání aplikace.

Dále vám mohou být zasílány e-mailové zprávy s newsletterem a dotazníkem zpětné vazby. Tyto zprávy vám budeme zasílat, jedině pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas. Ten je dobrovolný, oddělený pro oba druhy zpráv a není nutný pro používání aplikace. Tento souhlas můžete udělit při prvním přihlášení do aplikace a dále nastavení zasílání těchto zpráv upravovat v nastavení aplikace i přímo pomocí nastavení zasílání prostřednictvím odkazů ve zprávách. Pakliže nám souhlas udělíte, můžeme zpracovávat následující údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, datum registrace, míra využití modulů aplikace, datum narození, a to za účelem zasílání výše uvedených zpráv. Tyto údaje mohou být při plnění tohoto účely sdíleny s našimi marketingovými konzultanty, poskytovatelem mailingového nástroje, externím vývojářem a poskytovatelem služeb datového úložiště. Zpracovávány budou do odvolání souhlasu.

Pokud se přihlásíte do námi pořádané soutěže a udělíte nám souhlas se zpracováním údajů, mohou být zpracovávány vaše údaje za účelem pořádání soutěže, vybrání vítěze, vyhlášení a zveřejnění vítěze na stránkách a sociálních sítích. Souhlas je nezbytný pro účast v soutěži, ta je však dobrovolná a nepodmiňuje funkce aplikace. Pakliže nám souhlas udělíte, můžeme zpracovávat následující údaje: jméno, příjmení, fotografie, město bydliště, studovaná škola, e-mail, telefon, rok narození. Tyto údaje mohou být při plnění tohoto účelu sdíleny s našimi marketingovými konzultanty, poskytovatelem služeb datového úložiště a v případě vítězství v soutěži mohou být v omezeném rozsahu (křestní jméno, město bydliště a fotografie) zveřejněny na webu a sociálních sítích. Zpracovávány budou na základě souhlasu a do jeho odvolání.

Kromě těchto mailů vám mohou být ojediněle zaslány maily bez ohledu na nastavení tehdy, vyžadují-li to od nás právní povinnosti, například v případě úpravy podmínek služby.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup
Kdykoli můžete požádat o informaci, zda vaše osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud ano, za jakými účely, na jak dlouho, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními údaji, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů.

Právo na opravu
Kdykoli nás můžete požádat o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz a právo odvolat souhlas
Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:
(1) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovávány;
(2) zjistíme, že zpracování je protiprávní;
(3) vznesete námitku či námitky proti zpracování a neexistují převažující oprávněné důvody pro zpracování;
(4) ukládá nám to zákonná povinnost nebo
(5) odvoláte souhlas se zpracováním.
Jak plyne z bodu (5), pokud jsou údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas také bez sankcí odvolat.

Právo na omezení zpracování
Pokud vzniknout sporné otázky ohledně vašich osobních údajů, nesmíme s osobními údaji do vyřešení nejasností pracovat kromě zpracování s vaším souhlasem či v rozsahu nutném pro řešení souvisejících právních otázek.

Právo vznést námitku
Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu. Pakliže byly údaje v rámci oprávněného zájmu využívány pro přímý marketing, po námitce bude toto zpracování ukončeno. V případě ostatních účelů bude námitka posouzena a sdělíme vám výsledek. Do posouzení námitky bude každopádně zpracování omezeno ve smyslu předchozího odstavce.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat vaše osobní údaje, pokud jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na předání těchto dat jinému správci.

Hlášení bezpečnostních incidentů, dozor

Děláme vše pro to, aby vaše data byla v bezpečí. A to jak využíváním moderních bezpečnostních technologií, spolehlivých a důvěryhodných řešení třetích stran, tak například vnitrofiremními předpisy na ochranu osobních údajů. Pokud by navzdory naší nejlepší péči došlo k bezpečnostnímu incidenty, který by znamenal významné ohrožení vašich práv a svobod, budeme vás o tom neprodleně informovat včetně informací o provedených opatřeních.

Na zpracování osobních údajů dohlíží také Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému můžete podat stížnost. Více informací na https://www.uoou.cz/.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady mohou být jednou za čas změněny. Aktuální verze bude vždy uvedena na našich webových stránkách a pokud by byly změny významné, budeme vás o nich informovat také mailem. Tyto zásady tvočí také přílohu č. 1 podmínek služby.

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost dne 24. 5. 2018.